prawo karne adwokat szczecin

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

Prawomocny wyrok skazujący kojarzy się z tak zwanym „biletem w jedną stronę” za mury zakładu karnego. Nie zawsze jednak skazany musi od razu szykować się do odsiadki. Przepisy pozwalają bowiem na przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia odbywania kary.

 

OBLIGATORYJNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

To wskazane przeze mnie powyżej przesuniecie w czasie momentu rozpoczęcia odbywania kary nazywa się fachowo odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Skorzystanie z możliwości odroczenia wykonania kary uzależnione jest jednak od spełnienia określonych przesłanek. Pierwsza z nich jest dosyć oczywista: odroczyć można wykonanie kary pozbawienia wolności, której odbywanie jeszcze się nie zaczęło. Pamiętaj zatem, aby nie zwlekać z wnioskiem i od razu po wyroku skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych.

W określonych sytuacjach sąd będzie zobligowany do udzielenia Ci odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

CHOROBA PSYCHICZNA – ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Obowiązek taki sąd penitencjarny będzie miał w przypadku, gdy osoba skazana cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary.

Każda choroba psychiczna, która uniemożliwia osobie skazanej wykonywanie kary pozbawienia wolności, obliguje sąd penitencjarny do odroczenia wykonania tej kary. Chodzi zatem o taką chorobę psychiczną, która uniemożliwi skazanemu realizacji celów kary, to jest poddania się jej poprawczemu i wychowawczemu oddziaływaniu.

 

INNA CIĘŻKA CHOROBA PSYCHICZNA – ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Drugą okolicznością, która zobowiązuje sąd penitencjarny do udzielenia odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest „inna ciężka choroba”.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Zatem o tym, czy daną chorobę uznawać należy za ciężką, decydować będzie każdorazowo stan zdrowia osoby skazanej. Z kategorii „innych ciężkich chorób” wykluczyć należy schorzenia, które mogą być leczone w warunkach więziennych (wykluczenie to nie ma charakteru absolutnego – w określonych sytuacjach nawet choroba, która teoretycznie mogłaby być leczona w zakładzie karnym, może uniemożliwiać skazanemu wykonywanie kary pozbawienia wolności; kluczowa jest zatem dokładna i wnikliwa analiza dokumentacji medycznej osoby skazanej na etapie składania wniosku do sądu penitencjarnego). Do uznania za ciężkie nie kwalifikują się też choroby, których przebieg i skuteczność leczenia nie zależy od tego, czy skazany przebywa w zakładzie karnym, czy na wolności.

 

TERMIN – OBLIGATORYJNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Udzielone obligatoryjnie odroczenie wykonania kary ma trwać „do czasu ustania przeszkody”. Nie ma tu zatem żadnego konkretnego terminu końcowego. Pomimo tego w postanowieniu sąd penitencjarny określi przewidywany czas trwania odroczenia – w tym celu sąd co do zasady korzysta z opinii biegłych.

 

FAKULTATYWNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Ponadto sąd penitencjarny może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Przepisy nie zawierają żadnych wskazówek co do tego, co należy rozumieć pod pojęciem „zbyt ciężkich skutków”. Każdorazowo konieczna jest zatem zindywidualizowana analiza sytuacji skazanego i jego rodziny. Generalnie przyjmuje się jednak, że za okoliczności, które pociągnęłyby „zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny” przyjmować należy między innymi:

 • – konieczność zakończenia kuracji leczniczej;
 • – zdanie ważnych egzaminów kończących cykl nauki;
 • – załatwienie bardzo ważnej sprawy majątkowej, w tym sprawy spadkowej;
 • – dokończenie ważnej dla skazanego pracy, na przykład prac rolniczych, prac związanych z budową domu;
 • – dokończenie wykonania umowy, która pozwoli na uzyskanie środków pieniężnych;
 • – wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;
 • – chorobę członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany;
 • – pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;
 • – starania skazanego o pozostawienie dzieci pod właściwą opieką lub o umieszczenie chorego członka rodziny w szpitalu.

Muszą to być zatem okoliczności wyjątkowe – typowym skutkiem skazania na bezwzględną karę pozbawienia wolności jest bowiem wywołanie negatywnych skutków dla skazanego i jego rodziny.

Ponadto sąd penitencjarny może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w stosunku do skazanejkobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Kolejnym przypadkiem, w którym sąd penitencjarny może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jest sytuacja, kiedy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Na odroczenie kary w takiej sytuacji nie mogą jednak liczyć skazani, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

TERMIN – FAKULTATYWNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Sąd penitencjarny może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności:

 • – na okres do roku w przypadku, jeżeli:
 1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki;
 2. liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów;
 3. na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA? – ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI SZCZECIN

 

Złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia – tak jak wskazywałem powyżej – wymaga dokładnej i kompleksowej analizy sytuacji osoby skazanej. Złożenie wniosku nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania tej kary. Mimo złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wyrok podlega bezzwłocznemu wykonaniu. Dlatego z adwokatem najlepiej skonsultować się od razu po zapadnięciu wyroku. Pozwoli to obrońcy zabezpieczyć interesy osoby skazanej w jak najszerszym zakresie.