prawo karne szczecin

ADWOKAT A OBRONA PODEJRZANEGO/OSKARŻONEGO – PRAWO KARNE SZCZECIN

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której:

– jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa i mogą Ci zostać postawione zarzuty popełnienia przestępstwa;

–  takie zarzuty już zostały Ci przedstawione (jesteś podejrzanym w sprawie karnej);

–  akt oskarżenia w Twojej sprawie skierowano do sądu (jesteś oskarżonym w sprawie karnej);
nie wahaj się, tylko skorzystaj z pomocy adwokata.

Oczywiście masz prawo działać w swojej sprawie osobiście i samemu bronić się przed zarzutami. Pamiętaj jednak, że nie będzie to łatwe. Zdany tylko na siebie, będziesz musiał lawirować w labiryncie paragrafów i luk prawnych, a prokurator lub funkcjonariusze policji mogą Cię zachęcać do przyznania się do winy oraz dobrowolnego poddania się karze (co nie zawsze jest korzystne). Dodatkowo o wiele bardziej skomplikowane faktycznie i prawnie będzie przygotowanie obrony, kiedy zostaniesz zatrzymany lub tymczasowo aresztowany. Nie możesz zapomnieć także o tym, że będąc adwokatem we własnej sprawie pozbawiasz się refleksji i obiektywnego spojrzenia na swoją sytuację procesową, ponieważ Twoją obroną nie kieruje taktyka (strategia), lecz emocje (na przykład bezradność, wzburzenie, przede wszystkim zaś strach).

Co więc najlepiej zrobić chcąc zadbać o własne interesy w postępowaniu karnym? Skontaktuj się z adwokatem – dzięki temu otrzymasz gwarancję, że na każdym etapie postępowania maksymalnie wykorzystasz wszelkie uprawnienia i możliwości, jakie daje prawo do obrony. Pewnie zastanawiasz się, co to faktycznie oznacza i jakie konkretnie korzyści da Ci ustanowienie obrońcy? Postaram się wymienić te najważniejsze. Adwokat przede wszystkim:
– skontaktuje i spotka się z Tobą, a na Twoje życzenie – również z Twoimi bliskimi;
– na bieżąco będzie informował Cię o aktualnym stanie sprawy;
– zapozna się z aktami Twojej sprawy, oceni zgromadzony w nich materiał dowodowy i przeanalizuje stan faktyczny;
– przeanalizuje stan prawny Twojej sprawy;
– dokona wspólnie z Tobą wyboru najkorzystniejszej dla Ciebie koncepcji obrończej (taktyki i strategii procesowej)–biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz stan prawny Twojej sprawy;
– będzie brał udział w czynnościach dowodowych, na przykład przesłuchaniach świadków czy eksperymentach procesowych;
– będzie składał w Twoim imieniu wnioski dowodowe;
– będzie wnosił zażalenia na niekorzystne dla Ciebie decyzje procesowe;
– będzie brał udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
– przygotuje Cię do udziału w rozprawie sądowej;
– z należytą starannością przeprowadzi Twoją obronę podczas rozprawy sądowej.

Jeżeli przekonałem Cię do skorzystania z pomocy adwokata obrońcy, to do momentu jego faktycznego ustanowienia (udzielenia adwokatowi upoważnienia do obrony przez podejrzanego/oskarżonego, a w przypadku podejrzanego/oskarżonego pozbawionego wolności – przez inną osobę) pamiętaj o dwóch podstawowych zasadach:

1. Nie składaj wyjaśnień i nie przyznawaj się do stawianych Ci zarzutów – prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz nieprzyznawania się do winy jest prawnie dopuszczalnym sposobem obrony w sprawach karnych. Nie masz obowiązku składania wyjaśnień, a nieprzyznanie się przez Ciebie do zarzutów nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji. Wyjaśnienia zawsze lepiej złożyć po dogłębnym omówieniu sprawy ze swoim obrońcą.

2. Zgodnie z prawem jesteś uważany za niewinnego, dopóki Twoja wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem – w praktyce oznacza to, że nie musisz dostarczać organom ścigania lub sądowi żadnych dowodów na swoją niewinność. Obowiązek wykazania twojej winy oraz sprawstwa spoczywa na oskarżycielu i to on powinien wykazywać aktywność w tym zakresie. Wyrok uniewinniający powinien zapaść zarówno wtedy, gdy wykazana została Twoja niewinność, jak i wtedy, kiedy wprawdzie nie zostanie udowodniona Twoja niewinność, ale także nie zostanie udowodniona Twoja wina.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami i etyką zawodu, adwokat ma obowiązek podejmowania czynności procesowych jedynie na korzyść swojego klienta. Zadaniem obrońcy jest prowadzenie działań ukierunkowanych na uzyskanie dla swojego mocodawcy najkorzystniejszego rozstrzygnięcia w toczącym się postępowaniu karnym. Oznacza to, że skorzystanie z usług profesjonalnego adwokata może jedynie polepszyć Twoją sytuację procesową – nigdy pogorszyć.

PRAWO KARNE SZCZECIN

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski