prawo karne adwokat szczecin

OBRONA PRZED FISKUSEM – PRAWO KARNE ADWOKAT SZCZECIN

Polskie prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Wiedzą o tym szczególnie przedsiębiorcy, którzy narażeni są często na kontrole ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Taka kontrola może się w niektórych przypadkach skończyć przedstawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

 

PRZESTĘPSTWO SKARBOWE A WYKROCZENIE SKARBOWE – CO CI GROZI?

 

Zanim przejdę do wyjaśnienia niektórych możliwych sposobów obrony w postępowaniu karnym skarbowym, chciałbym Ci wyjaśnić,czym są przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz jakie kary grożą za ich popełnienie. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci często nie zdają sobie sprawy z tego, czym może skończyć się dla nich skazanie za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a to wpływa na moment podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata.

 

Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekraczają pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Co do zasady kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą:

 1. kary grzywny w stawkach dziennych (najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności),
 2. kary ograniczenia wolności,
 3. kary pozbawienia wolności (kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 5 lat).

 

Biorąc pod uwagę aktualną wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz czas, jaki obejmuje kara pozbawienia wolności, stwierdzić należy, że przedstawionych Ci w toku postępowania karnoskarbowego zarzutów nie możesz lekceważyć. Pamiętaj, że im wcześniej skorzystasz z pomocy adwokata, tym większa szansa na osiągnięcie korzystnego rezultatu.

 

JESTEM PODEJRZANY O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA SKARBOWEGO – CO ROBIĆ? PRAWO KARNE ADWOKAT SZCZECIN

 

Musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 1. Nie składaj wyjaśnień i nie przyznawaj się do stawianych Ci zarzutów – do złożenia wyjaśnień musisz się dobrze przygotować, a odmowa ich złożenia nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Musisz także wiedzieć, że nieprzyznawanie się do przedstawionych Ci zarzutów jest Twoim prawem (ewentualne przyznanie się możliwe jest na każdym etapie postępowania karnoskarbowego). Błędy popełnione na początkowym etapie postępowania mogą być trudne do naprawy, dlatego najlepiej omówić sprawę z obrońcą i dopiero potem złożyć wyjaśnienia.
 2. W toku postępowania możesz przyjąć bierną postawę – nie musisz dostarczać dowodów swojej niewinności, jednak pamiętaj o tym, że aktywna obrona jest zdecydowanie lepsza.
 3. Zgodnie z prawem jesteś uważany za niewinnego, dopóki Twoja wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
 4. Jak najszybciej skontaktuj się z adwokatem –adwokat ma obowiązek podejmowania czynności procesowych jedynie na korzyść swojego klienta. Oznacza to, że skorzystanie z pomocy obrońcy może tylko polepszyć twoją sytuację, natomiast nigdy jej nie pogorszy.

 

OBRONA W SPRAWACH KARNOSKARBOWYCH – PRAWO KARNE ADWOKAT SZCZECIN

 

Taktyka obrony jest uzależniona przede wszystkim od tego, na jakim etapie znajduje się prowadzone przeciwko Tobie postępowanie karnoskarbowe. Każda sprawa jest inna i do każdej potrzebne jest indywidualne podejście. Poniżej opiszę kilka sposobów na wyłączenie, ograniczenie lub złagodzenie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Uwagi te mają jednak charakter ogólny. Więcej informacji na poszczególne tematy udzielić Ci może adwokat specjalizujący się w sprawach karnych.

 

 1. UNIEWINNIENIE:

 

Walka o uniewinnienie w postępowaniach karnoskarbowych jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa. W sytuacji, gdy nie popełniłeś zarzucanego Ci czynu, warto podjąć aktywną obronę opartą o zindywidualizowaną taktykę, która pozwoli udowodnić Twoją niewinność.

 

Jeżeli natomiast okoliczności faktyczne sprawy oraz z analiza zebranych dowodów pokazują, że może dojść do Twojego skazania, to warto rozważyć skorzystanie z poniżej opisanych instytucji.

 

 1. CZYNNY ŻAL:

 

Czynny żal jest to w istocie klauzula niekaralności. Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Chodzi zatem o denuncjację (ujawnienie organom) swojego czynu, jak i innych osób które z Tobą ewentualnie działały.

 

Możliwość zastosowania klauzuli niekaralności zależy od tego, czy spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:

 1. zawiadomienie organu powołanego do ścigania, dokonane przez sprawcę po popełnieniu czynu, ujawniające istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu,
 2. dochowanie właściwej formy zawiadomienia (pisemnie lub ustnie do protokołu),
 3. uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym w terminie wyznaczonym przez organ lub
 4. złożenie przedmiotu podlegającego przepadkowi albo jego równowartości pieniężnej.

 

Czynności tych należy dokonać do momentu powzięcia przez organ wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu przez Ciebie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Czynny żal będzie również bezskuteczny po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (o ile czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony).

 

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu. Nie można go zastosować wobec sprawcy, który:

 1. kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 2. wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
 3. zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
 4. nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

 

 1. KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWEJ:

 

Korekta deklaracji podatkowej jest to szczególna forma czynnego żalu, będąca klauzulą niekaralności dla tych sprawców, którzy złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i uiścili uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną.

 

Dla skorzystania z tej możliwości konieczne jest:

 1. złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty,
 2. uiszczenie w całości należności publicznoprawnej uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie;
 3. złożenie korekty w odpowiednim czasie oraz przez uprawniony podmiot–przy kontroli podatkowej (prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego) korekta deklaracji może być złożona przed jej wszczęciem, po jej zakończeniu, jak również po zakończeniu postępowania podatkowego. Przy kontroli celno-skarbowej, prowadzonej na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie tej kontroli dotyczącym przestrzegania prawa podatkowego kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie objętym tą kontrolą. W wyniku kontroli, to jest w piśmie procesowym sporządzanym po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, a zawierającym ustalenia dotyczące tej kontroli, zawiera się pouczenie o prawie złożenia korekty, z czym związane jest uprawnienie kontrolowanego do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia wyniku. Korekta powinna być złożona przez prawnie określony podmiot – podatnika, płatnika lub inkasenta.

 

 1. DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to bardzo popularna instytucja pozwalająca na zakończenie postępowaniakarnoskarbowego, która dodatkowo gwarantuje sprawcy status niekaralności, gdyż wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Sprawca po skorzystaniu z tej instytucji jest w świetle prawa osobą niekaraną.

 

Warunkiem zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest istnienie przesłanki faktycznej, a mianowicie wymogu, aby wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budziły wątpliwości(oznacza to udowodnienie faktu popełnienia takiego czynu przez danego sprawcę oraz wszystkich jego istotnych okoliczności). Kodeks karny skarbowy wprowadza ponadto cztery przesłanki natury prawnej w postaci:

 • uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności,
 • uiszczenia przez sprawcę kwoty odpowiadającej co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony,
 • wyrażenia przez sprawcę zgody na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiszczenia ich równowartości pieniężnej oraz
 • uiszczenia co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania.

 

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności stosowana jest do czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości. Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeliprzestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności (jeśli sankcja przewidziana za popełnienie czynu przewiduje możliwość wyboru pomiędzy karą grzywny a karą innego rodzaju –karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności – lub wymierzenie łączne tych kar, również nie jest możliwe uzyskanie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności). Kolejną przeszkodą w uzyskaniu zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest fakt popełnienia czynu w warunkach powodujących bądź mogących powodować nadzwyczajne obostrzenie kary.

 

Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, zanim zostanie wniesiony akt oskarżenia. Wniosek może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu.

 

Decyzja o zastosowaniu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności należy do sądu – to sąd zadecyduje czy wyrazi zgodę na skorzystanie przez Ciebie z tej instytucji.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

 

Po przeczytaniu tego artykułu może Ci się wydawać, że uniknięcie odpowiedzialności jest na wyciągnięcie ręki. Nic bardziej mylnego. Żebyś nie poniósł najbardziej dotkliwych konsekwencji prowadzonego przeciwko Tobie postępowania karnego skarbowego, konieczna będzie znajomość skomplikowanej materii tej dziedziny prawa oraz procedur, opracowanie szczegółowej analizy stanu faktycznego i dowodów oraz przygotowanie odpowiedniej taktyki. Sam możesz sobie z tym nie poradzić, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Tak jak już pisałem wyżej – decyzja o skorzystaniu z jego usług może jedynie polepszyć swoją sytuację procesową, nigdy pogorszyć.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski