prawo rodzinne szczecin

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH – PRAWO RODZINNE

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeb także środków wychowania.Czy zatem roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu? Za jaki okres można dochodzić alimentów przed sądem?

 

TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

W pierwszej kolejności wskazać należy, że prawo do alimentów nie ulega przedawnieniu. Wobec tego wykonania obowiązku alimentacyjnego można żądaćdopóki trwają więzi prawne determinujące jego istnienie i spełnione są przesłanki alimentacji.

Przedawnieniu ulegają wynikające z prawa do alimentów (obowiązku alimentacyjnego) roszczenia o świadczenia alimentacyjne. Artykuł 137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ujmując to najprościej jak się da – roszczenia o świadczenia alimentacyjne stają się wymagalne z dniem,w którym spełnione zostały wszystkie przesłanki alimentacji i od kiedy można domagać się spełnienia tego świadczenia od osoby zobowiązanej. Więcej na temat alimentów przeczytasz TUTAJ.

Świadczenia alimentacyjne mają charakter okresowy – co do zasady są one płatne w odstępach miesięcznych. W związku z tym termin przedawnienia będzie biegł za każdy miesiąc osobno, a co za tym idzie – każde z miesięcznych świadczeń przedawni się w innym terminie.

 

PRZERWANIE I ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH – PRAWO RODZINNE SZCZECIN

Wskazany powyżej bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu przedawnienia, biegnie ono na nowo.

Musisz wiedzieć, że jakiekolwiek przedawnienie nie rozpoczyna się (czyli w ogóle nic nie liczymy), a rozpoczęte ulega zawieszeniu (na przykład w sytuacji, gdy pozbawiony władzy rodzicielskiej ojciec na nowo uzyskuje pełną władzę rodzicielską – wtedy zawieszenie trwa od momentu uzyskania przez ojca pełni władzy do momentu jej wygaśnięcia) przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej (przeważnie jest zatem tak, że ten okres przedawnienia w ogóle się nie rozpoczyna, bo oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej).Przepis ten ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Ma to swoje oczywiste uzasadnienie w sytuacji prawnej dzieci pozostających pod władzą rodzicielską. Rodzice, jako przedstawiciele ustawowi dziecka, są jedynymi osobami uprawnionymi do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w tym – do dochodzenia przysługujących mu roszczeń alimentacyjnych. Ustawodawca zakłada, że na ogół nie będą skłonni do dochodzenia roszczeń przeciwko sobie samym. W konsekwencji, dziecko pozostające pod władzą rodzicielską nie ma prawnej możliwości działania przeciwko rodzicom

Warto zaznaczyć, że jeżeli rodzic, od którego dochodzone są alimenty, nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, to można od niego dochodzić świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż trzy lata wstecz (jednak w rzeczywistości będzie to bardzo trudne).

 

DOCHODZENIE ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA CZAS POPRZEDZAJĄCY WYTOCZENIE POWÓDZTWA O ALIMENTY

Niezaspokojone potrzeby uprawnionego do alimentówz czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. Na równi z niezaspokojonymi potrzebami traktować należy zadłużenie się osoby uprawnionej celem uzyskania środków pieniężnych na pokrycie jej potrzeb. Zatem możliwe jest dochodzenie zasądzenia odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu na przykład niespłaconych pożyczek, zaciągniętych w celu pokrycia kosztów utrzymania uprawnionego, jego leczenia, rehabilitacji, a także nieopłaconych rachunków, faktur i innych.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Sprawy o alimenty potrafią być długie, zawiłe i wyczerpujące emocjonalnie. Jeśli potrzebujesz konsultacji, pomocy w przygotowaniu pozwu lub reprezentacji w sprawie, to zachęcam Cię do kontaktu. Wszelkie niezbędne dane znajdziesz TUTAJ.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski