rozwód szczecin

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE – ROZWÓD SZCZECIN

Zdecydowałeś się na wniesienie pozwu o rozwód albo zastanawiasz się, jak na taki pozew odpowiedzieć?Pewnie bijesz się z myślami, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, czy może lepiej wykazać winę małżonka. Przed podjęciem tej decyzji – kluczowej dla całego postępowania rozwodowego – warto dowiedzieć się, czym jest wina oraz przeanalizować plusy i minusy rozwodu z orzeczeniem o winie.

 

WINA W ROZWODZIE

 

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że w wyroku rozwodowym sąd orzeknie, czy i które z Was ponosi winę za rozkład Waszego pożycia małżeńskiego. Jedynie na Wasze zgodne żądanie sąd zaniecha orzekania o winie w wyroku rozwodowym (w tym wypadku następują takie skutki, jak gdyby żadne z Was nie ponosiło winy).

 

Możliwe są zatem następujące rozstrzygnięcia o winie rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym:

– winę ponosi jedno z Was,

– żadne z Was nie ponosi winy,

– oboje ponosicie winę.

 

Powyższe wynika z uregulowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawa jednak nie definiuje pojęcia winy i nie wskazuje,w czym wina może się wyrażać.

 

W postępowaniu rozwodowym wina obejmuje dwa elementy: obiektywny i subiektywny. Element obiektywny zachodzi wtedy, gdy zachowanie Twojego małżonka naruszać będzie jego obowiązki ustawowe lub wypływające z zasad współżycia społecznego (czyli ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm, wzorców zachowań lub dobrych obyczajów). Element subiektywny przejawia się w naganności, niegodziwości lub niemoralności zachowań Twojego małżonka.

 

PRZYKŁADY ZAWINIONYCH ZACHOWAŃ – ROZWÓD SZCZECIN

 

Kiedy więc możemy mówić o zawinionych przyczynach rozwodu? Taka sytuacja zachodzi wtedy, kiedy naganne, niegodziwe lub niemoralne zachowania Twojego małżonka doprowadziły do rozpadu Waszego małżeństwa. Najczęstsze z takich zachowań opisałem poniżej.

 

Zdrada małżeńska – małżonkowie obowiązani są do wspólnego pożycia i wierności. Zatem nawet jednorazowa zdrada może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego i może świadczyć o winie Twojego małżonka za rozpad Waszego związku.

 

Agresja i przemoc – zachowania agresywne i znieważające drugiego małżonka zawsze będą uznawane przez sąd za zawinione, albowiem stanowią one ciężkie naruszenie obowiązków małżeńskich. Jeżeli jesteś ofiarą takich zachowań ze strony Twojego małżonka, zastanów się nad skorzystaniem z instytucji Niebieskiej Karty.

 

Nieróbstwo – małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Zatem zachowanie Twojego małżonka, który będąc zdolny do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje wcale lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być uznane za ważny i zawiniony powód rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Opuszczenie domu – tak jak to już napisałem wyżej: małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia. Jeżeli Twój małżonek opuścił Wasz dom (wyprowadził się), to takie zachowanie może być uznane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Pamiętaj jednak, że jeżeli wyprowadzka była spowodowana Twoim zachowaniem, to wtedy takie wyprowadzenie się Twojego małżonka może być uznane przez sąd za usprawiedliwione.

 

Uzależnienie – na przykład nadużywanie alkoholu lub narkotyków, hazard. Każde z uzależnień z pewnością prowadzi do naruszenia nie tylko obowiązków małżeńskich, ale także rodzinnych, co świadczy o winie przy rozwodzie. Często nałogi prowadzą również do innych, opisanych powyżej przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego (zdrad, agresji i przemocy, nieróbstwa).

 

Trwonienie majątku – może być zarówno skutkiem uzależnień, nieróbstwa, jak i mieć inne podłoże.

 

Mówi się, że życie pisze różne scenariusze. Dlatego powyżej wskazałem jedynie przykłady zachowań/zaniechań, które mogą być uznane przez sąd za zawinione. Wiele potencjalnych sytuacji wynika z orzecznictwa sądów, dlatego przed podjęciem decyzji, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, czy może lepiej wykazać winę małżonka,warto porozmawiać z adwokatem.

 

STOPNIOWANIE WINY – ROZWÓD SZCZECIN

 

Musisz pamiętać o tym, że w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie jest przewidziana możliwość „stosunkowego” rozdzielenia winy. Oznacza to, że nie ma możliwości rozróżnienia stopnia winy małżonków. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego.Zatem małżonek, który zawinił powstaniu jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu – nawet cięższych przewinień.

 

Przy rozważaniu rozwodu z orzeczeniem o winie kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy w jakimkolwiek stopniu swoim zachowaniem bądź zaniechaniem przyczyniłeś się – w zawiniony sposób – do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

KORZYŚCI ROZWODU Z ORZECZENIEM O WINIE

 

Uzyskując rozwód z orzeczeniem o winie Twojego małżonka z pewnością zaspokoisz swoje poczucie sprawiedliwości. Uzyskanie takiej osobistej satysfakcji pozwoli Ci zdecydowanie szybciej wyleczyć rany po rozstaniu i po trudnym postępowaniu sądowym. Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, kiedy moi klienci – dotychczas zestresowani, smutni i przygnębieni – dosłownie „odżywali”.

 

Nie możesz także lekceważyć społecznego odbioru takiego orzeczenia. Często mówi się, że postępowanie rozwodowe, gdzie małżonkowie dążą do wykazania winy, to „pranie brudów”. Niestety brudy te nie są prane tylko na sali sądowej, ale także w Waszym otoczeniu: wśród rodziny, znajomych, sąsiadów. Wykazanie winy Twojego małżonka za rozkład pożycia pozwoli Ci odbudować swój wizerunek i kolokwialnie mówiąc – udowodnić, kto miał rację.

 

Poza wskazanymi powyżej aspektami, rozwód z orzeczeniem o winie ma także konsekwencje prawne w sferze alimentacyjnej. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Z uregulowania tego wynika zasada, że małżonek uznany za niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego ma prawo dochodzić od swojego byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych. Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

 

Jednakże, aby możliwe było dochodzenie przez Ciebie alimentów od Twojego byłego małżonka, muszą być spełnione określone przesłanki:

– małżonek musi zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu Waszego pożycia małżeńskiego,

– rozwód spowodował istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej – oznacza to, że nastąpiło zmniejszenie środków, którymi możesz dysponować lub zwiększeniu uległy w wyniku rozwodu Twoje usprawiedliwione potrzeby. Masz zatem prawo do wyrównania poziomu życia po rozwodzie z tym, który był Ci zapewniony w trakcie trwania Waszego małżeństwa.

 

Omawiany obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na Twoje żądanie, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Obowiązek ten wygaśnie także w razie zawarcia przez Ciebie nowego małżeństwa.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

 

Sprawy rozwodowe zmierzające do wykazania winy małżonka należą do jednych z najcięższych dowodowo. Musisz się przygotować na długotrwałe i skomplikowane postępowanie. Zachęcam Cię w związku z tym, abyś przez złożeniem pozwu skorzystał z porady adwokata i skonsultował swoją sprawę – pozwoli Ci to należycie zabezpieczyć swoje interesy, a co za tym idzie zwiększyć szanse na wygraną w sądzie.

 

Zapraszam do kontaktu – rozwód Szczecin.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski