prawo karne szczecin

DOZÓR ELEKTRONICZNY SZCZECIN

Sąd zaczyna ogłaszać wyrok w Twojej sprawie. Stoisz i niecierpliwie czekasz na werdykt. Nagle do Twoich uszu docierają słowa budzące lęk: bezwzględna kara pozbawienia wolności. Zastanawiasz się, czy jest jeszcze szansa na uniknięcie odsiadki w zakładzie karnym. Rozwiązaniem problemu może być dozór elektroniczny, popularnie zwany „obrączką”.

 

CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY? – DOZÓR ELEKTRONICZNY SZCZECIN

 

Dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Generalnie można powiedzieć, że dozór elektroniczny jest jedną z form wykonywania kary pozbawienia wolności pozwalającą na monitorowanie zachowania skazanego oraz umożliwiającą natychmiastową reakcję uprawnionych organów na zachowanie skazanego, naruszające jego obowiązki związane z dozorem/odbywaniem kary. Najważniejsze dla Ciebie – odbywasz karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

 

W praktyce wygląda to tak, że nad kostką Twojej nogi założony zostaje nadajnik (przypomina opaskę, ale z uwagi na to, że „nierozerwalnie łączy” Cię z organami monitorującymi, często nazywa się go „obrączką” – i stąd taka obiegowa nazwa przywołana przeze mnie w pierwszym akapicie artykułu). Następnie w miejscu Twojego zamieszkania instalowany jest rejestrator, który odbiera komunikaty wysyłane przez nadajnik, pozwalające na weryfikację, czy pozostajesz we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie.

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOZÓR ELEKTRONICZNY – DOZÓR ELEKTRONICZNY SZCZECIN

 

Sąd penitencjarny (Sąd Okręgowy, w którego okręgu przebywasz) będzie mógł udzielić Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczono wobec Ciebie karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy (dotyczy to także kary łącznej w przypadku wydania wyroku łącznego). Ponadto, nie mogą zachodzić okoliczności przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego, tj. nie możesz być tak zwanym multirecydywistą (to, czy zostałeś uznany za taką osobę, będzie wynikało z opisu przypisanego Ci czynu i jego kwalifikacji prawnej – musisz zatem dokładnie przeczytać swój wyrok).

 

Kolejnym warunkiem udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest uznanie przez sąd penitencjarny, że do osiągnięcia celów kary pozbawienia wolności wystarczające będzie odbycie jej przez Ciebie w formie dozoru elektronicznego. W szczególności chodzi tutaj o wykazanie, że pozostając na wolności będziesz przestrzegał porządku prawnego i nie popełnisz kolejnego przestępstwa. Jest to przesłanka poddawana ocenie, dlatego kluczowe znaczenie dla przekonania sądu do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny ma jego uzasadnienie – przy sporządzaniu wniosku zatem warto skorzystać z pomocy adwokata.

 

Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze wykonywania kary w zakładzie karnym, dodatkowym warunkiem udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie przekonanie sądu penitencjarnego, że względy bezpieczeństwa i Twój stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia Cię w zakładzie karnym. Przede wszystkich chodzi tutaj o to, czy Twoja postawa i popełniony przez Ciebie czyn nie uniemożliwiają odbywania kary poza zakładem karnym (czy nie popełniłeś zbyt poważnego przestępstwa). Sam widzisz, że jest to kolejna przesłanka poddawana ocenie, do której można „wrzucić” wiele rzeczy – sąd penitencjarny ma zatem dużą swobodę decyzji odnośnie tego, czy okoliczności te w stosunku do Ciebie mają miejsce. Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny nie należy więc do najłatwiejszych.

 

Żeby możliwe było udzielenie Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,konieczne jest posiadanie przez Ciebie „określonego miejsca stałego pobytu”. Chodzi tutaj o lokal mieszkalny/dom, w którym stale i w legalny sposób zamieszkujesz. Okoliczność ta jest ustalana przeważnie na podstawie wywiadu kuratora sądowego.

 

Kolejnym wymogiem jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących razem z Tobą na wykonywanie przez Ciebie dozoru stacjonarnego w miejscu wspólnego zamieszkania, a także na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzania czynności kontrolnych w tym miejscu. Zgoda taka musi być dołączona do wniosku jako załącznik.

 

Ważne! Uzyskanie omawianej zgody nie jest koniecznym wymogiem udzielenia Ci zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Nawet jeżeli do wniosku nie dołączysz zgody wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących razem z Tobą (możesz jej nie uzyskać przecież z najróżniejszych powodów – od troski domowników o własną prywatność po zwykłą złośliwość), sąd może udzielić Ci zezwolenia, jeśli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osób, które tej zgody nie wyraziły. Oceny w tym zakresie sąd penitencjarny może dokonać z urzędu albo na Twój wniosek.

 

Odbywaniu przez Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie mogą stać na przeszkodzie warunki techniczne. Chodzi tutaj o liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Jest to zatem przesłanka, która jest niezależna od Ciebie.

 

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY – DOZÓR ELEKTRONICZNY SZCZECIN

 

Wniosek składa się na piśmie. W uzasadnieniu trzeba szczegółowo wyjaśnić okoliczności opisane przeze mnie powyżej – musisz wykazać, że spełniłeś wszelkie przesłanki. Załącznikiem do wniosku powinna być pisemna zgoda wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących razem z Tobą na wykonywanie przez Ciebie dozoru stacjonarnego w miejscu wspólnego zamieszkania (pamiętaj, że nie jest to warunek konieczny – jeżeli nie uzyskałeś takiej zgody, to w uzasadnieniu musisz wyjaśnić, dlaczego wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osób, które tej zgody nie wyraziły i narusza ich prywatność jedynie w nieznacznym stopniu).

 

Wniosek należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu przebywasz.

 

Przykład: Jeżeli w czasie składania wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zamieszkujesz w Szczecinie, to wniosek musisz złożyć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie V Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Bez znaczenia jest miejsce popełnienia przestępstwa i sąd, który wydał wyrok skazujący

 

Aktualnie (na dzień 1 listopada 2017 roku) omawiany wniosek jest wolny od opłat– czyli nie musisz nic płacić żeby móc złożyć wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Sąd penitencjarny powinien wydać postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, jednakże musisz mieć na uwadze, że jest to termin instrukcyjny (czyli taki, którego przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla sądu). W praktyce bardzo często zdarzają się uchybienia temu terminowi.

 

POTRZEBUJESZ POMOCY? – DOZÓR ELEKTRONICZNY SZCZECIN

 

W Internecie możesz znaleźć masę wzorów „wniosków o dozór elektroniczny”. Większość z nich jest niepełna, nieaktualna albo zawiera błędy, których konsekwencje będziesz musiał sam ponieść. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może pomóc Ci przeanalizować Twoją sytuację prawną i przygotować dla Ciebie poprawny wniosek, zawierający właściwe uzasadnienie i wyjaśnienie spełnienia wszystkich przesłanek dozoru elektronicznego. Jeżeli czujesz się zagubiony w całej tej sytuacji, to jestem w stanie Ci pomóc. Pamiętaj, że decyzja o skorzystaniu z usług adwokata – specjalisty z prawa karnego – może jedynie polepszyć swoją sytuację procesową, nigdy pogorszyć.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski