rozwód szczecin

JAK NAPISAĆ POZEW O ROZWÓD.

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji wszczyna wniesienie pozwu. W kilku słowach
pozew o rozwód można zdefiniować jako pismo procesowe zawierające wniosek o wszczęcie
procesu w celu rozwiązania małżeństwa.Jeżeli zatem spełnione są według Ciebie przesłanki
rozwodu, opisane przeze mnie w tym artykule, to kolejnym krokiem, który musisz
podjąć, jest właśnie sporządzenie pozwu o rozwód.

Rozwód – co powinien zawierać pozew?

Oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany:
Przystępując do pisania pozwu o rozwód w pierwszej kolejności musisz pamiętać, aby
skierować go do właściwego sądu okręgowego. Będzie to sąd okręgowy,w którego okręgu Ty
i Twój małżonek mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania – jeżeli choć jedno z Was w
okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Jeśli żadne z Was
już nie mieszka w okręgu tego sądu, właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej będzie
sąd miejsca zamieszkania Twojego małżonka.

Sądy okręgowe dzielą się na wydziały, które rozstrzygają określone kategorie spraw. Do
rozpoznawania spraw o rozwód właściwy będzie Wydział Cywilny (może być on określony
jako „Wydział Cywilny Rodzinny”).

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania stron.

Po wskazaniu właściwego sądu okręgowego podajesz swoje dane (w sprawie występujesz
jako powód), to jest imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Następnie
wskazujesz dane pozwanego (czyli Twojego małżonka), to jest imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania – w przypadku pozwanego nie musisz wpisywać numeru PESEL.

Uwaga! Jeżeli masz inny adres zameldowania i inny adres zamieszkania to pamiętaj, żeby w
pozwie podać swój faktyczny adres zamieszkania, pod którym będziesz odbierać
korespondencję sądową.

Oznaczenie rodzaju pisma.

Swoje pismo musisz jakoś zatytułować. Odpowiedź kryje się już w tytule niniejszego artykułu
i może być tylko jedna: „POZEW O ROZWÓD”. Jeżeli w pozwie składasz wniosek o udzielenie
zabezpieczenia, to w kolejnym wersie możesz dopisać: „wraz z wnioskiem o udzielenie
zabezpieczenia” (czym jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wyjaśnię Ci w kolejnym
artykule).

Dokładne określenie żądania.

Teraz przechodzimy do najważniejszej części – sporządzenia wniosków, czyli tego, czego się
domagamy.

Głównym wnioskiem jest oczywiście żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Musisz
sprecyzować, jakiego związku małżeńskiego sprawa dotyczy:

 • – czyjego – określasz to poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska oraz imienia i
  nazwiska małżonka;
 • – gdzie i kiedy zawartego;
 • – za jakim numerem zarejestrowanego – chodzi tutaj o numer aktu małżeństwa.

W swoim żądaniu musisz koniecznie wskazać, jakiego rozstrzygnięcia w przedmiocie winy
oczekujesz – czy wnosisz zatem o orzeczenie rozwodu:

 • – bez orzekania o winie,
 • – z winy obu stron,
 • – z winy pozwanego (Twojego małżonka),
 • – z winy powoda (czyli Twojej),
 • – z niezawinionych przyczyn istniejących po stronie pozwanego lub powoda.

Wybór ten zależy w głównej mierze od przyczyn, z jakich doszło do „zupełnego i trwałego
rozkładu pożycia” między Tobą i Twoim małżonkiem.

Rozwód – żądania.

Stosownie do okoliczności Twojej sprawy,w pozwie rozwodowym możesz także sformułować
żądania odnoszące się do innych kwestii, dotyczących na przykład:

a. władzy rodzicielskiej nad Waszymi wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W wyroku rozwodowym sąd może:

 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad Waszymi wspólnymi małoletnimi
  dziećmi Tobie, ograniczając władzę rodzicielską Twojego małżonka do określonych
  obowiązków i uprawnień w stosunku do dzieci, jeżeli ich dobro za tym przemawia;
 • pozostawić władzę rodzicielską Wam obojgu, jeżeli przedstawicie porozumienie o
  sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Ponadto możesz wnosić o pozbawienie Twojego małżonka władzy rodzicielskiej nad
Waszymi wspólnymi małoletnimi dziećmi albo zawieszenie mu tej władzy (jest to
rozstrzygnięcie wyjątkowe, bardzo rzadko spotykane).

b. kontaktów z Waszymi wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Ze względu na prawne i faktyczne skutki rozwodu konieczne jest również rozstrzygnięcie o
sposobie utrzymywania przez Twojego małżonka kontaktów z Waszymi wspólnymi
małoletnimi dziećmi. Musisz bowiem pamiętać o tym, że kontakty rodziców z dziećmi to
nie tylko ich prawo, ale przede wszystkim obowiązek.
Wniosek w tym zakresie warto uregulować szczegółowo, aby w przyszłości nie
powstawały na tym tle niepotrzebne konflikty. Wskaż zatem, jak te kontakty miałyby się
odbywać w „normalne” dni w ciągu roku, a jak w okresie świąt (na przykład Bożego Narodzenia,
Świąt Wielkiej Nocy), wakacji letnich, ferii zimowych czy w dniu urodzin
dziecka.

c. udziału Twojego małżonka w kosztach utrzymania i wychowania Waszych wspólnych
małoletnich dzieci.

Wysokość alimentów na Wasze małoletnie dzieci, jaka zostanie zasądzona przez sąd,
uzależniona będzie od:

 • – usprawiedliwionych potrzeb dzieci – chodzi tutaj o koszty ich utrzymania: wyżywienie,
  ubrania, środki czystości, koszty utrzymania mieszkania przypadające na dzieci,
  wypoczynek, wydatki związane z leczeniem, opieką, rehabilitacją, koszty zajęć
  pozalekcyjnych dzieci; wskazane wydatki musisz udowodnić, także dołącz do pozwu
  rachunki dokumentujące ich wysokość;
 • – możliwości zarobkowych i majątkowych Twojego małżonka – sąd będzie badał, jakie
  dochody, przy uwzględnieniu umiejętności, wiedzy, sił i starań, mógłby osiągnąć Twój
  małżonek.

Na możliwości zarobkowe i majątkowe Twojego małżonka nie ma zatem decydującego
wpływu aktualnie uzyskiwany przez niego dochód, lecz jego możliwości w tym względzie.

 

W swoim żądaniu musisz podać konkretną sumę alimentów ze wskazaniem, że będzie ona
płatna miesięcznie do Twoich rąk do danego dnia miesiąca z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie w razie uchybienia przez Twojego małżonka terminu płatności którejkolwiek z
rat.

d. sposobu korzystania z Waszego wspólnego mieszkania przez czas wspólnego
zamieszkiwania w nim po orzeczeniu rozwodu.

Wyrok rozwodowy obligatoryjnie zawiera punkt dotyczący wspólnego mieszkania. Jeśli
jednak nie mieszkacie już razem albo zgodnie ustaliliście sposób korzystania z mieszkania,
to rozstrzyganie przez sąd w tym zakresie byłoby niecelowe – w takiej sytuacji w swoim
pozwie wnosisz o ,,nieorzekanie o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania’’.
Jeżeli takich ustaleń nie poczyniliście, to Twój wniosek powinien zmierzać do przydzielenia
każdemu z Was określonej części wspólnego mieszkania do odrębnego korzystania.
Szczegółowo określ pomieszczenia, które mają być przyznane każdemu z Was do
odrębnego wyłącznego korzystania, jak również te pomieszczenia, które pozostawać będą
nadal we wspólnym używaniu, na przykład kuchnia, łazienka, piwnica lub strych.

e. eksmisji Twojego małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Pamiętaj, że sąd rozwodowy może orzec eksmisję tylko wyjątkowo.Twoje żądanie w tym
zakresie będzie mogło być uznane przez sąd za usprawiedliwione tylko wtedy, gdy rażąco
naganne postępowanie Twojego małżonka uniemożliwia Wasze dalsze wspólne
zamieszkiwanie. Będzie to miało miejsce zwłaszcza w sytuacji, w której Twój małżonek
stale nadużywa alkoholu, wywołuje awantury i dopuszcza się aktów przemocy, czym stanowi
zagrożenie dla Twojego i dzieci życia, zdrowia lub spokoju.

f. przyznania mieszkania jednemu z Was.

W wyroku rozwodowym możesz także żądać podziału mieszkania zajmowanego przez Was
albo o przyznaniu go jednemu z Was. Aby takie rozstrzygnięcie było w ogóle
możliwe,niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, konieczny jest zgodny
wniosek stron (czyli Twój i Twojego małżonka) w tym przedmiocie. Po drugie,
przedmiotem wniosku może być tylko takie mieszkanie, którego jesteście właścicielami –
czyli takie, do którego przysługuje Wam tytuł prawny. Formułując ten wniosek, pamiętaj,
żeby do pozwu załączyć aktualny odpis z księgi wieczystej lub inny dokument
potwierdzający Waszą własność.

g. podziału Waszego majątku wspólnego.

Przeprowadzenie podziału majątku w procesie o rozwód jest możliwe tylko wtedy, gdy
przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w
postępowaniu.Przyjmuje się, że jeżeli okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia o podziale
majątku mogą być wyjaśnione bez przeprowadzenia zbyt skomplikowanego
postępowania i wiążącego się z tym dłuższego upływu czasu, to wniosek ten nie
spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Przeważnie zatem przeprowadzenie
podziału majątku w sprawie rozwodowej będzie możliwe, jeżeli Wasz wspólny majątek
nie jest duży, a jego wycena nie będzie wiązała się z koniecznością powoływania biegłych
rzeczoznawców (chociaż nie jest tak zawsze).

Formułując ten wniosek, wskaż, co wchodzi w skład Waszego majątku wspólnego i jaka
jest według Ciebie wartość tych składników. Musisz również określić, które ze składników
mają przypaść Tobie, a które Twojemu małżonkowi i jak powinny wyglądać spłaty.

Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie.

Uzasadnienie pozwu o rozwód musi być merytoryczne. Nie wszystko możesz lub
powinieneś pisać w uzasadnieniu pozwu o rozwód. Nie daj się ponieść emocjom –
syntetycznie punkt po punkcie wyjaśnij Twoje żądania i wykaż spełnienie przesłanek
rozwodu (przypominam: zupełność i trwałość rozkładu pożycia).

Więcej nie znaczy lepiej. Może zabrzmi to brutalnie, ale sądu nie interesuje historia całego
Twojego życia lub historia całego życia Twojego męża. Uzasadniając pozew musisz się
skupić tylko na powodach, które doprowadziły do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

W pozwie musisz wskazać wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Możesz żądać
między innymi:

 • – zarządzenia przez sąd przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla ustalenia
  warunków, w których żyją i wychowują się Wasze wspólne małoletnie dzieci;
 • – przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków – składając taki wniosek musisz
  precyzyjnie określić imię i nazwisko świadka oraz wskazać jego aktualny adres
  zamieszkania;
 • – przeprowadzenia dowodu z dokumentów – przykładowo mogą to być: listy, umowy,
  akty notarialne, zaświadczenia lekarskie, paragony i faktury, prywatne opinie biegłych,
  zaświadczenia o pobieraniu przez dzieci nauki;
 • – przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego – składając taki wniosek musisz określić
  biegłemu jakiej specjalizacji ma zlecić sporządzenie opinii sąd;
 • – przeprowadzenia dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
  (dawniej Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego);
 • – przeprowadzenia dowodu ze zdjęć, nagrań audio, nagrań wideo, planów, rysunków itp.

Ponadto możesz żądać, aby sąd polecił Twojemu małżonkowi dostarczenie na rozprawę
dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia
konkretnego dowodu. Możesz również wnosić, żeby sąd zażądał na rozprawę dowodów
znajdujących się w innych sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Każdy dowód zgłasza się dla wykazania konkretnych okoliczności, dlatego też wskazując w
pozwie jakikolwiek dowód, musisz przedstawić sądowi, co chcesz dzięki niemu dowieść.

Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Może się to wydawać oczywiste (chociaż uwierz mi – nie zawsze tak jest), ale podpis na
pozwie musi być podpisem własnoręcznym.

Wymienienie załączników – rozwód Szczecin.

Do pozwu o rozwód musisz dołączyć załączniki w postaci wszystkich dowodów.

Do każdego pozwu o rozwód należy ponadto załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa,
odpisy skrócone aktów urodzenia Waszych wspólnych małoletnich dzieci. O tym, jakie
jeszcze dowody powinieneś załączyć do pozwu, pisałem już pokrótce powyżej. W
zależności od okoliczności Twojej sprawy będą to mogły być także zaświadczenia o
dochodach, zaświadczenia o Twoim stanie zdrowia i o stanie zdrowia dzieci,
zaświadczenia o pobieraniu przez dzieci nauki, rachunki i faktury dokumentujące koszty i
wydatki, zaświadczenia o składnikach i wartości Waszego majątku wspólnego.

Załącznikiem do pozwu będzie również dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w
wysokości 600,00 PLN oraz odpis pozwu i wszystkich załączników dla Twojego małżonka.
Jak widzisz, przygotowanie pozwu o rozwód wbrew pozorom nie jest rzeczą prostą.
Zachęcam Cię, abyś przez złożeniem pozwu skorzystał z porady adwokata i skonsultował
swoją sprawę – pozwoli Ci to należycie zabezpieczyć swoje interesy i ułatwi Ci i tak trudną
sytuację.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski