ustalenie kontaktów z dzieckiem adwokat szczecin

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – ADWOKAT SZCZECIN

Ustalenie kontaktów z dzieckiem to często prawdziwa batalia. Przyczyny konfliktu na tym tle są
różne, ale wśród najczęstszych można wskazać następujące:
– niewłaściwe wykonywanie kontaktów z Waszym dzieckiem przez Twojego byłego partnera;
– uniemożliwianie Ci kontaktów z dzieckiem przez Twojego byłego małżonka;
– dotychczasowa forma ustalenia kontaktów nie może lub nie powinna być realizowana ze względu
na dobro dziecka;
– niedawny rozwód oraz trwający jeszcze pomiędzy Tobą i byłym małżonkiem konflikt.

To są powody, które z reguły decydują o tym, że spotykasz się z byłym małżonkiem ponownie na sali
sądowej. Musisz zawsze pamiętać, że w centrum Waszego konfliktu jest osoba dla Was obojga
najważniejsza –niewinne dziecko. Dlatego w tym artykule postaram Ci się przybliżyć, jak prawidłowo i
przy najmniejszym obciążeniu psychicznym dla dziecka przeprowadzić takie postępowanie.

Polubowne sposoby postępowania.

W pierwszej kolejności spróbujcie załatwić tę sprawę polubownie. Zdaję sobie sprawę, że może
wydawać się to niemożliwe, ale spróbuj wykonać pierwszy krok w tym kierunku: zaproponuj
spotkanie w celu ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem – możecie się spotkać sami lub u
mediatora. Zapewniam Cię, że ustalając kontakty w taki sposób zaoszczędzicie sobie, a przede
wszystkim Waszemu dziecku, dużo stresu. Propozycję taką (uwzględniającą dobro dziecka i rozsądne
życzenia drugiej strony) możesz złożyć nawet na piśmie. Jeżeli były partner nie odpowie albo nie
zgodzi się z Tobą spotkać, dokument/dokumenty będzie można przedstawić w sądzie. Uwierz mi, że
postawi Cię to w lepszym świetle w oczach sądu.

Jeżeli powyższe próby spaliły na panewce, to nie pozostaje ci nic innego jak złożyć do sądu
opiekuńczego wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawne sposoby postępowania.

Musisz wiedzieć, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem
(odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie
porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania
się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania Waszego
wspólnego dziecka, a w przypadku braku miejsca stałego zamieszkania – sąd miejsca pobytu Waszego
dziecka.

Złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

We wniosku musisz szczegółowo opisać, jak chcesz, żeby wyglądały kontakty – Twoje lub Twojego
byłego partnera – z Waszym dzieckiem. Opis tych kontaktów powinien być jak najbardziej dokładny i
zawierać:

– wskazanie dni tygodnia, w jakie mają się odbywać kontakty wraz z określeniem godzin
(przykładowo: w każdy wtorek od godziny 17:00 do godziny 20:00; w co drugi weekend od piątku
od godziny 17:00 do niedzieli do godziny 19:00);
– wskazanie miejsca spotkań (przykładowo: w miejscu zamieszkania dziecka albo poza miejscem
zamieszkania dziecka), ewentualnie skąd dziecko będzie odbierane i gdzie odwożone po spotkaniu
(do poszczególnych regulacji odnośnie dni tygodnia, w jakie mają się odbywać kontakty, można
dodać formułę: „z obowiązkiem odebrania dziecka przez wnioskodawcę/uczestnika z miejsca
zamieszkania dziecka oraz z obowiązkiem dostarczenia dziecka do jego miejsca zamieszkania przez
wnioskodawcę/uczestnika”);
– wskazanie, jak mają się odbywać kontakty w czasie świąt religijnych, na przykład Świąt Bożego
Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Ciała;
– wskazanie, jak mają się odbywać kontakty w czasie wakacji letnich – tutaj warto określić, co
rodzice rozumieją pod pojęciem „wakacji letnich” (przykładowo: „za wakacje letnie strony
przyjmują okres od najbliższej soboty po zakończeniu zajęć w żłobku/zajęć przedszkolnych albo
zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 31 sierpnia każdego roku);
– wskazanie, jak mają się odbywać kontakty w czasie ferii zimowych –najczęściej określa się to przez
podanie tygodnia, w którym te kontakty mają się odbywać (pierwszy albo drugi); niemniej jednak
tutaj również zasadne jest określenie, co rodzice rozumieją pod pojęciem „ferii zimowych”,
albowiem ich terminy wskazywane są co roku przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania dla na podstawie § 3 ust. 2Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego;
– wskazanie, jak mają się odbywać kontakty w okresie świąt okolicznościowych i szczególnych dni
wynikających z kalendarza wydarzeń (przykładowo: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca,
Sylwester);
– wskazanie, jak mają się odbywać kontakty za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość(częstotliwość oraz czas trwania) wraz ze zobowiązaniem strony, u której dziecko ma
ustalone miejsce pobytu, do udostępniania telefonu/komputera w ustalonych terminach;
– zobowiązanie strony, u której dziecko ma ustalone miejsce pobytu do wydawania dziecka w
ustalonych terminach oraz zobowiązanie drugiej strony do odbierania i dostarczania dziecka do
miejsca jej pobytu w ustalonych terminach;
– wskazanie, że „zwykłe” kontakty (czyli takie, które odbywają się przez cały rok) nie obowiązują
(nie będą odbywały się) w czasie „szczególnych okresów i wydarzeń” w ciągu roku (przykładowo:
w wakacje letnie, ferie zimowe, święta kalendarzowe i okolicznościowe) – brak takiego
uregulowania może doprowadzić do naprawdę wielu komplikacji na późniejszym etapie
wykonywania kontaktów.

Pamiętaj, że sąd ustalając kontakty będzie kierował się przede wszystkim dobrem Waszego dziecka i
jego rozsądnymi życzeniami (jeżeli dziecko takie życzenia zgłosi na przykład kuratorowi sądowemu,
biegłym z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów lub podczas jego wysłuchania – jeżeli jego
rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają). Sformułuj zatem swoje wnioski
w sposób bardzo konkretny i możliwy do wykonania.

Żądania sformułowane we wniosku – ustalenie kontaktu z dzieckiem adwokat szczecin.

We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem możesz również między innymi sformułować
stosowne żądania:
– żądanie udzielenia zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania (czym
jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia);
– żądanie skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego: mediacja jest zdecydowanie lepszym
i szybszym sposobem na uregulowanie kontaktów, albowiem pozwala Wam samym na
wypracowanie satysfakcjonującego Was kompromisu, ogranicza tak zwane „pranie brudów” i
pozwala zakończyć postępowanie po średnio dwóch/trzech spotkaniach z mediatorem.

Z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem – oprócz rodziców – może również wystąpić
rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej (przykładowo: ojczym, macocha), a także inne
osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Z racji tego, że wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem jest pismem procesowym, musi mieć
określoną formę i zawierać dodatkowe wnioski (na przykład dowodowe) – w tym zakresie odsyłam
Cię do mojego artykułu pod tytułem „Jak napisać pozew o rozwód”. Informacje tam wskazane
możesz odpowiednio wykorzystać, samodzielnie konstruując „wniosek o kontakty”.

Od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy uiścić opłatę w kwocie 40 PLN (możesz
uiścić ją w kasie sądu, znakami opłaty sądowej lub przelewem na rachunek bankowy sądu– w tym
ostatnim przypadku pamiętaj o dołączeniu potwierdzenia przelewu do swojego wniosku).

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub w
trakcie trwania sprawy sądowej uznałeś, że jednak pomoc adwokata jest Ci niezbędna, skontaktuj się
ze mną. Pamiętaj, że w takim trudnym emocjonalnie postępowaniu spojrzenie na sprawę chłodnym
okiem przez profesjonalnego adwokata może często przechylić szalę zwycięstwa na Twoją korzyść.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski