prawo pracy szczecin

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – prawo pracy Szczecin.

To miał być po prostu kolejny, zwykły dzień w pracy. Tymczasem szef wezwał Cię do siebie i wręczył pismo zatytułowane „Wypowiedzenie umowy o pracę”. Co w takiej sytuacji możesz zrobić?

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone i niesłusznie zostałeś zwolniony z pracy – pamiętaj, że jeszcze nie wszystko stracone.Możesz złożyć do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę.

Prawo pracy Szczecin – przygotowanie odwołania.

Przystępując do sporządzenia odwołania pamiętaj, że musi ono spełniać określone wymagania formalne wynikające z przepisów prawa pracy. W związku z tym Twoje odwołanie powinno zawierać następujące komponenty:

 1. Oznaczenie sądu, do którego odwołanie jest skierowane:

Przystępując do pisania odwołania od wypowiedzenia o pracę w pierwszej kolejności musisz skierować je do właściwego sądu pracy. Sądem tym będzie sąd rejonowy właściwości ogólnej pozwanego (czyli Twojego pracodawcy),bądź sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Sądy rejonowe dzielą się na wydziały, które rozstrzygają określone kategorie spraw. Do rozpoznawania spraw o odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę właściwy będzie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania stron:

Po wskazaniu właściwego sądu okręgowego podajesz swoje dane (w sprawie występujesz jako powód), to jest imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Następnie wskazujesz dane pozwanego (czyli Twojego pracodawcy), to jest imię, nazwisko oraz adres siedziby jego firmy. Jeżeli pracodawca jest spółką, zamiast imienia i nazwiska musisz wskazać jej nazwę. Dobrą praktyką jest wskazanie numeru NIP lub KRS pracodawcy, jednak nie jest to konieczne.

Uwaga! Jeżeli masz inny adres zameldowania i inny adres zamieszkania, w pozwie podaj swój faktyczny adres zamieszkania, a więc taki, pod którym będziesz odbierać korespondencję sądową.

 1. Oznaczenie rodzaju pisma:

Swoje pismo musisz zatytułować. Pewnie już znasz właściwą formułę, bo kilkukrotnie padła ona w niniejszym artykule. Oczywiście tytuł pisma będzie brzmieć: „POZEW – ODWOŁANIE OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ”.

 1. Wskazanie wartości przedmiotu sporu:

W odwołaniu musisz też oznaczyć wartość przedmiotu sporu, czyli wartość tego, o co toczy się spór przed sądem. Wysokość tej kwoty uzależniona będzie od tego,jakie są Twoje żądania. Jeżeli wnosisz o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy, wówczas wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach na czas określony  suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku. Jeżeli natomiast chcesz, aby sąd zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, wartością przedmiotu sporu jest żądana kwota.

 1. Dokładne określenie żądania:

Teraz przechodzimy do najważniejszej części – sporządzenia wniosków, czyli tego, czego się domagasz.

W przypadku trwania okresu wypowiedzenia Twojej umowy o pracę, możesz żądać uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne. Pamiętaj jednak, że nieprawomocny wyrok orzekający bezskuteczność wypowiedzenia umowy nie zapobiega ustaniu stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia określonego w wypowiedzeniu.

Uznając wypowiedzenie za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy (art. 4772 § 2 k.p.c.). Nieprawomocny wyrok orzekający bezskuteczność wypowiedzenia umowy nie zapobiega bowiem ustaniu stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Dlatego też uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na Twój wniosek może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania Cię do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

W sytuacji,gdy Twoja umowa o pracę uległa już rozwiązaniu, możesz domagać się:

– przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo

– zasądzenia odszkodowania.

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza, że pracodawca jest obowiązany zatrudnić Cię na takim samym stanowisku, jakie zajmowałeś poprzednio, zapewnić Ci możliwość wykonywania takiej samej pracy i za wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującym u tego pracodawcy regulaminem i taryfikatorem wynagrodzeń. Zatem żądanie takie formułuj tylko wtedy, gdy nadal chcesz kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. W przypadku uzyskania takiego rozstrzygnięcia pamiętaj, że w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy powinieneś zgłosić pracodawcy (pozwanemu) swoją gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy.

Prawo do odszkodowania nie jest uwarunkowane poniesieniem przez Ciebie jakiejkolwiek szkody. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Wysokość odszkodowania uzależniona jest zatem od Twojego stażu pracy.

Zwróć uwagę na jedną rzecz – od momentu złożenia przez Ciebie w sądzie odwołania od wypowiedzenia warunków umowy o pracę do momentu wydania wyroku w sprawie minie sporo czasu. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że upłynie już okres wypowiedzenia Twojej umowy o pracę. Niemniej jednak, w momencie składania pisma nie możesz tego przewidzieć. Dlatego swoje żądanie najlepiej sformułować w sposób warunkowy.

Przykład:

W imieniu własnym wnoszę o:

 • uznanie dokonanego powodowi [Twoje imię i nazwisko] przez pozwanego [dane pracodawcy] wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
 • zasądzenie od pozwanego [dane pracodawcy] na rzecz powoda [Twoje imię i nazwisko] kosztów postępowania według norm przepisanych.

 W przypadku niemożliwości lub niecelowości uznania wypowiedzenia powodowi przez pozwanego warunków umowy o pracę za bezskuteczne albo gdyby umowa o pracę uległa już rozwiązaniu, wnoszę o:

 • zasądzenie od pozwanego [dane pracodawcy] na rzecz powoda [Twoje imię i nazwisko] kwoty [wysokość kwoty] złotych tytułem odszkodowania;
 • zasądzenie od pozwanego [dane pracodawcy] na rzecz powoda [Twoje imię i nazwisko] kosztów postępowania według norm przepisanych.
 1. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie:

Zgodnie z prawem pracy Twoje odwołanie będzie mogło być spełnione jedynie wtedy, gdy wypowiedzenie Tobie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub gdy narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

Uzasadnienie wypowiedzenia jest to wskazana przez pracodawcę przyczyna, która usprawiedliwia rozwiązanie z Tobą umowy o pracę. Nie sposób wskazać jednoznacznie, co należy rozumieć pod pojęciem „uzasadnionego wypowiedzenia”. Dokonując jednak oceny zaistnienia tej przesłanki warto odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest dla Ciebie zrozumiała?

Prawo pracy Szczecin – nieuzasadnione wypowiedzenie.

Pracodawcy często uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę konstruują w formie jednego zdania, z którego nie wynikają wprost zarzuty stawiane wobec Ciebie. Przykładowo pracodawcy często jako uzasadnienie wskazują: „utratę zaufania”. Do takiego stwierdzenia nie sposób się wjakikolwiek sposób odnieść, albowiem nie wiadomo, co legło u podstaw tego stwierdzenia. Takie wypowiedzenie z pewnością nie spełnia wymaganego przez prawo pracy obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę, czyli wskazania motywów leżących u podstaw takiej decyzji.

 • Czy podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest rzeczywista i konkretna?

Rzeczywistą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę jest nie tylko przyczyna istniejąca już w dacie dokonania wypowiedzenia (czyli na dzień widniejący na wypowiedzeniu umowy o pracę), ale też taka, która wprawdzie jeszcze nie zaistniała (nie ziściła się), lecz jej wystąpienie w nieodległej przyszłości (w szczególności w okresie wypowiedzenia lub bezpośrednio po jego upływie) jest pewne. Podana przez pracodawcę przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę nie może być przyczyną pozorną, fikcyjną.

Bardzo ważną kwestią jest to, że w toku postępowania pracodawca (pozwany) nie będzie mógł się powoływać na inne okoliczności niż te, które wskazał we wręczonym Ci wypowiedzeniu.

Przesłanka naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę obejmuje wszelkiego rodzaju naruszenia formy i trybu wypowiadania umów o pracę, a także naruszenia przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę. Naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów będzie w szczególności:

 • niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia,
 • niepoinformowanie o przysługujących Ci środkach prawnych w związku z wypowiedzeniem,
 • wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli brakuje Ci nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia Ci uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
 • wypowiedzenie umowy o pracę podczas Twojego urlopu (na przykład wypoczynkowego), a także podczas innej, usprawiedliwionej nieobecności w pracy (na przykład choroba), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wypowiedzenie Ci umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (o ile nie zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenie z Twojej winy,a reprezentująca Cię zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy).

Pamiętaj, że wskazane przeze mnie powyżej przesłanki musisz udowodnić. W tym celu syntetycznie punkt po punkcie wyjaśnij Twoje żądania i wykaż spełnienie wskazanych powyżej przesłanek.

 1. Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności:

Uzasadnienie odwołania musi być merytoryczne – swojego stanowiska nie możesz oprzeć jedynie na swoich niczym niepopartych twierdzeniach. Żeby mieć szansę na wygraną w sądzie, musisz wskazać dowody, które potwierdzą stawiane przez ciebie tezy. W tym celu możesz żądać w szczególności:

 • przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków – składając taki wniosek musisz precyzyjnie określić imię i nazwisko świadka oraz wskazać jego aktualny adres zamieszkania;
 • przeprowadzenia dowodu z dokumentów – przykładowo mogą to być: Twoja aktualna umowa o pracę, wcześniejsze umowy o pracę z Twoim pracodawcą, wnioski, które składałeś u swojego pracodawcy, zaświadczenia lekarskie, prywatne opinie biegłych;
 • przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego – składając taki wniosek musisz określić biegłemu jakiej specjalizacji ma zlecić sporządzenie opinii sąd;
 • przeprowadzenia dowodu ze zdjęć, nagrań audio, nagrań wideo itp. – jeżeli mogą mieć one jakiekolwiek znaczenie w sprawie.

Ponadto możesz żądać, aby sąd polecił Twojemu pracodawcy dostarczenie na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia konkretnego dowodu. Możesz również wnosić, żeby sąd zażądał na rozprawę dowodów znajdujących się w innych sądach, urzędach lub u osób trzecich.

 1. Podpis:

Swoje odwołanie oczywiście musisz podpisać i musi być to podpis własnoręczny. Jeżeli sporządzenie odwołania zlecisz adwokatowi, to wówczas on będzie zobowiązany złożyć na nim swój podpis.

 1. Spis załączników:

Do odwołania musisz dołączyć załączniki w postaci dowodów, na które powołujesz się w treści uzasadnienia. Możesz to zrobić w dwojaki sposób: wymieniając po kolei wszystkie dowody lub używając formułki: „dokumenty wymienione powyżej we wnioskach dowodowych”.

Termin:

Swoje odwołanie musisz wnieść do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (informacja w tym zakresie powinna znaleźć się w treści oświadczenia o wypowiedzeniu).

Potrzebujesz pomocy?

 Jak widzisz, przygotowanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie jest rzeczą łatwą. Zachęcam Cię, abyś przez złożeniem swojego odwołania skorzystał z porady adwokata i skonsultował swoją sprawę. Procesy między pracownikami a pracodawcami nie należą do najprostszych, a ponadto Twój pracodawca z pewnością będzie korzystał z profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę lub w trakcie trwania sprawy sądowej uznałeś, że jednak pomoc adwokata jest Ci niezbędna, skontaktuj się ze mną – pozwoli Ci to należycie zabezpieczyć swoje interesy i ułatwi Ci i tak trudną sytuację.

 Prawo pracy Szczecin

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski