podział majątku adwokat szczecin

JAK PODZIELIĆ WSPÓLNY MAJĄTEK PO ROZWODZIE – PODZIAŁ MAJĄTKU ADWOKAT SZCZECIN.

Wbrew obiegowej opinii rozwód nie zamyka wszystkich spraw między rozchodzącymi się małżonkami. Ty i Twój były małżonek będziecie musieli podzielić jeszcze majątek, który zgromadziliście w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.  Są dwie drogi, aby to uczynić: sądowa i umowna. W tym artykule przedstawię Ci wady i zalety każdej z nich.

 

Ważne! Podziału majątku można dokonać również przed rozwodem oraz w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

 

Podział majątku Adwokat Szczecin –  podział sądowy.

 

W celu wszczęcia postępowania o podział majątku musisz przygotować wniosek, w którym dokładnie określisz swoje żądania. Musisz wiedzieć, że w toku tego postępowania sąd ma możliwość kompleksowego rozstrzygnięcia o wszystkich kwestiach związanych z Waszym majątkiem wspólnym i jego podziałem. Sąd może w szczególności orzec o:

 1. przynależności poszczególnych składników majątku wspólnego (sąd rozstrzyga spory o to, czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego, czy też nie),
 2. żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 3. roszczeniach z tytułu zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej oraz w okresie od ustania wspólności ustawowej do momentu podziału majątku wspólnego,
 4. wzajemnych roszczeniach z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów ze składników majątku wspólnego,
 5. wzajemnych roszczeniach z tytułu spłaconych długów.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego możesz złożyć w dowolnym momencie, albowiem żądanie to nie ulega przedawnieniu. Masz zatem tyle czasu, ile tylko potrzebujesz, aby przygotować się do sprawy (określić składniki majątku wspólnego, ich wartość, zgromadzić dokumenty, ustalić świadków, którzy mogliby zeznawać w sprawie). Zgodnie z obowiązującą zasadą sądowy podział majątku powinien obejmować cały majątek wspólny (przy czym z ważnych powodów, które nie zostały nigdzie sprecyzowane, może być on ograniczony jedynie do jego części).

 

W swoim wniosku musisz określić preferowany przez Ciebie sposób podziału składników majątku wspólnego. Jeżeli były małżonek nie zgodzi się na proponowane przez Ciebie sposoby (lub nie złożycie wspólnego, zgodnego wniosku w tym zakresie) to sąd będzie mógł wykonać następujące czynności:

 1. Podzieli Wasz majątek w naturze stosownie do Waszych udziałów w majątku wspólnym z ewentualnym wyrównaniem tych udziałów w postaci dopłat.Podział ten polega na fizycznym przyznaniu pewnych składników majątkowych każdemu z Was i wyrównaniu ich wartości przez spłaty i dopłaty pieniężne.Oznacza to, że każdy z Was otrzyma część wspólnych rzeczy, których stanie się właścicielem. Sąd może również podzielić daną rzecz (na przykład nieruchomość) między Was na części odpowiadające Waszym udziałom w majątku wspólnym (również z obowiązkiem wyrównania wartości).
 2. Przyzna cały majątek jednemu z Was z obciążeniem spłaty na rzecz drugiej strony (byłego małżonka).Wyboru osoby, której ma być przyznany majątek wspólny (w przypadku braku między Wami porozumienia) dokonuje sąd na podstawie konkretnych okoliczności. Jeżeli zatem chcesz otrzymać cały majątek i liczysz się z obowiązkiem spłaty byłego małżonka, to szczegółowo w uzasadnieniu swojego wniosku musisz opisać, dlaczego właśnie taki sposób podziału majątku jest w Waszej sprawie najlepszy i dlaczego to właśnie Tobie sąd powinien ten majątek przyznać.
 3. Zdecyduje o sprzedaży majątku i podziale uzyskanej kwoty między Was stosowanie do Waszych udziałów w majątku wspólnym.Jest to jednak ostateczny sposób podziału majątku wspólnego. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy oboje (Ty i Twój były małżonek) tego chcecie albo żadne z Was nie chce i nie wyraża zgody na to, aby to jemu zostały przyznane na własność dane składniki majątku wspólnego.

 

Od wniosku o podział majątku wspólnego uiścić należy opłatę sądową w wysokości tysiąca złotych. W przypadku, gdy razem z byłym małżonkiem przedstawicie zgodny projekt podziału Waszego majątku, to opłata będzie niższa i wynosić będzie odpowiednio 300 złotych.

 

Musisz się liczyć również z ewentualną koniecznością poniesienia w toku postępowania dodatkowych kosztów, na przykład związanych z opinią biegłego (najczęściej rzeczoznawcy) – w zależności od przedmiotu opinii koszt takiej opinii może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 

Podział majątku Adwokat Szczecin –  podział umowny.

 

Uważam, że wszelkie możliwe umowne/ugodowe sposoby rozwiązywania sporów sąlepsze niż jakiekolwiek rozstrzygnięcie sądu. Zasada ta sprawdza się również przy podziale majątku wspólnego. Ponadto jest to o wiele szybszy sposób na podział majątku niż skomplikowane postępowanie sądowe. Niemniej jednak do przeprowadzenia umownego podziału majątku wspólnego niezbędna jest zgodna wola stron – zarówno Ty, jak i Twój były małżonek musicie tego chcieć.

 

Co do zasady umowę taką możecie spisać w zwykłej formie pisemnej. Jeżeli w skład Waszego majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, to swoją umowę musicie zawrzeć przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

 

W swojej umowie powinniście przede wszystkim:

 1. wskazać wielkość przysługujących Wam udziałów w majątku wspólnym;
 2. określić składniki Waszego majątku wspólnego oraz ich wartość (określoną przez Was);

 

Ważne! Przy umownym sposobie podziału Waszego majątku wspólnego macie pełną swobodę co do składników, które będziecie dzielili. Umową możecie objąć zarówno cały Wasz majątek, jak i ograniczyć się jedynie do jego części. Macie w tym zakresie pełną swobodę (inaczej niż w przypadku podziału sądowego, gdzie jest to w zasadzie niemożliwe).

 

 1. określić sposób podziału (wskazać, które ze składników Waszego majątku wspólnego trafią do każdego z Was);
 2. określić wysokość spłat i dopłat między Wami oraz terminy ich wymagalności;
 3. rozstrzygnąć kwestię zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny;
 4. rozstrzygnąć o wzajemnych roszczeniach z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów ze składników majątku wspólnego;
 5. rozstrzygnąć o wzajemnych roszczeniach z tytułu spłaconych długów.

 

Umowny podział majątku, w skład którego nie wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, w zasadzie nic nie kosztuje. W przypadku zawierania umowy u notariusza konieczne będzie uiszczenie wynagrodzenia za czynność notarialną. Przy podziale majątku taksę oblicza się biorąc pod uwagę ogólną wartość Waszego wspólnego majątku podlegającego podziałowi.

 

Aktualnie (na dzień 06 września 2017 roku) kształtuje się ona następująco:

 • – do 3 tysięcyzłotych– 100 złotych,
 • – powyżej 3 tysięcyzłotych do 10 tysięcyzłotych– 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3 tysięcyzłotych,
 • – powyżej 10 tysięcy złotych do 30 tysięcyzłotych– 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 tysięcy złotych,
 • – powyżej 30 tysięcy złotych do 60 tysięcyzłotych– 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 tysięcy złotych,
 • – powyżej 60 tysięcyzłotych do 1 miliona złotych– 1010 złotych + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tysięcy złotych,
 • – powyżej 1 miliona złotych do 2 milionów złotych – 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 miliona złotych,
 • – powyżej 2 milionów złotych– 6770 złotych + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 milionów złotych, nie więcej jednak niż 10 tysięcyzłotych, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 złotych.

 

Do wskazanych powyżej stawek doliczyć należy 23% podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłatę w wysokości 6 złotych (powiększoną o 23% podatku od towarów i usług) za każdą rozpoczętą stronę umowy.

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Postępowanie o podział majątku wspólnego należy do wysoce skomplikowanych. Zachęcam Cię, abyś przez złożeniem swojego wniosku lub przez zawarciem umownym skorzystał z porady adwokata i skonsultował swoją sprawę. Przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego i poprowadzenie postępowania sądowego oraz prawidłowe przygotowanie umowy jest gwarancją prawidłowego zabezpieczenia Twoich interesów majątkowych. Jeżeli zatem potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu wniosku/umowy lub w trakcie trwania sprawy sądowej uznałeś, że jednak pomoc adwokata jest Ci niezbędna, skontaktuj się ze mną.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski