prawo rodzinne szczecin

PRAWO RODZINNE

Życie rodziny i stosunki rodzinne ze względu na ich charakter wymykają się często spod działania prawa. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawo od zawsze interesowało się rodziną, a w szczególności stosunkami osobistymi i majątkowymi między członkami rodziny. Czym jest zatem prawo rodzinne i czym się ono charakteryzuje?

 

PRAWO RODZINNE – DEFINICJA RODZINY

 

Żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czym jest prawo rodzinne, musimy ustalić, czym jest rodzina. W polskim prawie nie sformułowano jednolitej definicji rodziny. Wiele aktów prawnych rozumie pojęcie rodziny na swój własny sposób. Jedną z lepszych definicji w mojej ocenie zawiera ustawa o pomocy społecznej, która określa rodzinę jako „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. W prawie międzynarodowym przyjmuje się natomiast, że jest to „naturalna i  podstawowa  komórka społeczna”.  Pojęcie rodziny jest szeroko rozwijane w naukach socjologicznych, które również wskazują na liczne funkcje przez nią spełniane. Wśród najważniejszych z tych funkcji można wymienić: emocjonalną, prokreacyjną, gospodarczą, wychowawczą i opiekuńczą.

 

DEFINICJA PRAWA RODZINNEGO

 

Wobec tego prawo rodzinne można zdefiniować jako wyspecjalizowany dział prawa (zespół norm prawnych) regulujący powstanie, zmianę i ustanie stosunków rodzinno-prawnych,  majątkowych (w szczególności) i niemajątkowych relacji między członkami rodziny oraz między członkami rodziny a osobami trzecimi. Prawo rodzinne zajmuje się także stosunkami wynikającymi z przysposobienia, opieki i kurateli.

 

Gdybyśmy chcieli wykorzystać tę wiedzę w postępowaniu sądowym, to nie przyda się nam ona do niczego. Jest to wiedza zbyt teoretyczna, zbyt ogólna. Powyższe informacje musimy poddać wykładni, czyli interpretacji. Dopiero w jej wyniku uzyskamy informacje, które mogą mieć realny wpływ na sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnego –zasady prawa rodzinnego.

 

GŁÓWNE ZASADY PRAWA RODZINNEGO

 

Zasada szczególnej ochrony rodziny–wynika ona z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim z art. 18, który stanowi, że „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Zasada ta ma wprost przełożenie na postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nakazujące współdziałanie dla dobra rodziny, rozliczenie między małżonkami przy podziale majątku (o podziale majątku przeczytasz więcej w moim artykule dostępnym tutaj czy nakładające obowiązki alimentacyjne na członków rodziny).

 

Zasada dobra dziecka– zasada ta przenika całe prawo rodzinne, albowiem dzieci z uwagi na swoją niedojrzałość (fizyczną i psychiczną) wymagają szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony na gruncie prawa. Zasada ta jest więc podstawowym wyznacznikiem orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i ma wielkie znaczenie praktyczne (dlatego w swoich pismach wprost możesz powoływać się na tę zasadę). Dobro dziecka sąd musi mieć przede wszystkim na uwadze przy orzekaniu o rozwodzie, o władzy rodzicielskiej rodziców, przy ustaleniu kontaktów danego rodzica z dzieckiem (więcej na temat ustalenia kontaktów z dzieckiem przeczytasz w moim artykule dostępnym tutaj).

 

Zasada trwałości małżeństwa– kolejna zasada mająca doniosłe znaczenie praktyczne. Prawo rodzinne preferuje stabilizację stosunków rodzinnych i niechętnie zezwala na ich zrywanie. Zatem jeżeli w postępowaniu o rozwód nie chcesz, aby sąd rozwiązał Twoje małżeństwo twierdząc, że na przykład istnieje szansa zażegnania konfliktu między Tobą a Twoim małżonkiem, to możesz się powołać właśnie na tę zasadę.

 

Zasada równouprawnienia małżonków– zasada ta stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Znajduje ona zastosowanie w sprawach o zaspokajanie potrzeb rodziny, alimenty między małżonkami, podział majątku, a nawet w sprawach ubezpieczeniowych.

 

SPRAWY RODZINNE– PRAWO RODZINNE SZCZECIN

 

Prawo rodzinne dotyka bardzo ważnych, o ile nie najważniejszych aspektów naszego życia. Wśród najczęstszych spraw z zakresu prawa rodzinnego można wymienić:

 

Niezależnie od tego, czy jest to rozwód, podział majątku, postępowanie o alimenty, kontakty z dziećmi, czy o władzę rodzicielską – w sprawach z zakresu prawa rodzinnego sądy będą decydować o kluczowych kwestiach dla Twojego teraźniejszego i przyszłego życia. Dlatego nie bez przyczyny mówi się, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą do najtrudniejszych i są najbardziej wyczerpującymi emocjonalnie dla stron. Wszystko to powoduje, że osiągnięcie kompromisu w sprawach rodzinnych jest bardzo trudne (ale nie niemożliwe – więcej o możliwościach polubownego zakończenia sporu przeczytasz w zakładce Mediacje). W przejściu przez to stresujące postępowanie pomoże Ci adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym(adwokat rodzinny), który w przeciwieństwie do Ciebie nie podda się emocjom i nie straci obiektywnego spojrzenia na Twoją sytuację procesową.

 

Nie wiesz jak znaleźć specjalistę? Załóżmy, że jesteś ze Szczecina. Wystarczy, że w przeglądarkę internetową wpiszesz frazę „prawo rodzinne szczecin” i w pierwszych wynikach powinny pojawić się adresy internetowe kancelarii świadczących usługi z zakresu prawa rodzinnego.

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Jeśli zastanawiasz się, z kim skonsultować swoją sprawę z zakresu prawa rodzinnego, to dobrze trafiłeś. Jestem bowiem adwokatem, którego jedną z głównych specjalizacji jest właśnie prawo rodzinne. Uważam, że w tego typu sprawach – niezależnie od przyczyn konfliktu – najlepszą drogą do rozwiązania sporu są mediacje, które zawsze rekomenduję swoim klientom. Moje doświadczenie na polu mediacji bardzo często pozwala mi zawierać dla moich klientów korzystne porozumienia (co ogranicza do minimum stres związany z postępowaniem sądowym). Jeżeli ta metoda zawiedzie (jeśli druga strona nie wyrazi zgody na mediację), to nie pozostaje Ci nic innego jak przekonać sąd o swoich racjach w toku sprawy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia,porady lub reprezentacji w trakcie trwania sprawy sądowej –zapraszam do kontaktu. Pamiętaj, że w trudnych emocjonalnie postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego spojrzenie na sprawę chłodnym okiem przez profesjonalnego adwokata może często przechylić szalę zwycięstwa na Twoją korzyść.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski