usługi prawne dla przedsiębiorstw szczecin

UMOWY POTRZEBNE KAŻDEMU PRZEDSIĘBIORCY, CZYLI USŁUGI PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SZCZECIN

Prowadzenie własnego biznesu jest bardzo wyczerpujące i założę się, że zabiera Ci większość czasu.Pewnie czasami nie starcza Ci już sił na przebrnięcie przez „papierkową robotę”, a co dopiero na przygotowanie umów, które zabezpieczą Twoje interesy. Nie zawsze jednak trzeba tworzyć umowy od zera. Jest kilka umów, które możesz przygotować wcześniej i które po prostu musisz mieć jako przedsiębiorca. Poniżej opiszę trzy z nich – umowę sprzedaży, umowę o pracę, umowę o zachowaniu poufności.

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

Podstawowa umowa, jeżeli prowadzisz działalność w zakresie handlu. Dobra umowa sprzedaży bez dwóch zdań przyda się jednak wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Bez wątpienia umowa sprzedaży jest najpowszechniejszą z zawieranych umów zarówno w codziennym życiu, jak i w działalności biznesowej.

 

Definicja umowy:Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 

Strony: Jak wynika z przywołanej powyżej definicji, stronami umowy sprzedaży są „Sprzedawca” i „Kupujący” – nie trzeba chyba tłumaczyć kto jest kim? :-)wzorach dostępnych w Internecie można spotkać też inne określenia („Sprzedawca” – „Nabywca”; „Sprzedający” – „Kupujący”; „Zbywca” – „Nabywca”), jednak są one nieprawidłowe. Konstruując umowę zawsze posługujemy się nazewnictwem z Kodeksu cywilnego, a dopiero w sytuacji, gdy kodeks jakieś umowy nie reguluje – strony możemy nazywać dowolnie, według naszego uznania.

 

Forma umowy: Co do zasady umowa sprzedaży nie wymaga żadnej szczególnej formy. Możesz ją zatem zawrzeć zarówno na piśmie, jak i ustnie (co jednak odradzam – zawieranie jakichkolwiek umów w sposób ustny jest niekorzystne z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Twoich oraz interesów Twojej firmy). Czasami jednak przepisy wymagają, żeby umowa była zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Tak jest na przykład przy umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie. W niektórych przypadkach przepisy wymagają zachowania odpowiedniej formy umowy. Jako przykład można podać umowę sprzedaży nieruchomości, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Elementy umowy sprzedaży:

 1. komparycja umowy–część wstępna umowy, określająca czas i miejsce zawarcia umowy, okoliczności oraz strony czynności opisanych w dalszej części dokumentu. Konieczne jest bardzo precyzyjne określenie stron umowy. W przypadku osób fizycznych umowa sprzedaży powinna zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodów tożsamości, ze wskazaniem przez jaki organ dokument ten został wydany, oraz numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców konieczne jest wskazanie nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę. Jest to absolutne minimum. Pamiętaj, że w zależności od przedsiębiorcy, z jakim zawierasz umowę (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza/spółka osobowa/spółka kapitałowa), konieczne będzie wskazanie również innych elementów. Nie chcę Cię straszyć, ale czasami pomyłka w tej części dokumentu przesądza o nieważności całej umowy, więc musisz być bardzo ostrożny i dokładny –a najlepiej poradź się (usługi prawne dla przedsiębiorstw szczecin);
 2. przedmiot umowy sprzedaży– przedmiotem umowy sprzedaży mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, wierzytelności, prawa do spadku. Sprzedać możesz również swoje przedsiębiorstwo (a raczej zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących to przedsiębiorstwo). W zasadzie sprzedać możesz wszystko, co zostało w sposób legalny dopuszczone do obrotu. Pamiętaj, że przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony, żeby jego identyfikacja nie budziła wątpliwości;
 3. określenie ceny– sprzedaż jest umową odpłatną, dlatego w treści umowy wskazać musisz cenę, za którą przedmiot umowy zostaje sprzedany. Nie jest jednak konieczne wskazanie w umowie oznaczonej liczbowo konkretnej kwoty pieniężnej. Wystarczające będzie, jeżeli w umowie wskażesz podstawy do jej ustalenia (a w szczególności określisz sposób obliczenia ceny, elementy składające się na kalkulację ceny);
 4. podpisy stron–muszą być one własnoręczne. Pod podpisami stron znajdować się może tylko spis załączników. Z zasady podpisy powinny wieńczyć umowę.

 

W umowie sprzedaży możesz zawrzeć również wiele zapisów fakultatywnych, takich jak: zaliczka, zadatek, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, prawo pierwokupu.

 

UMOWA O PRACĘ

 

Każdego cieszy, gdy własna firma się rozwija. Jednak rozwój biznesu często oznacza, że nie będziesz w stanie zajmować się wszystkim samodzielnie. Z pewnością zaczniesz zatrudniać pracowników. Żeby nie narazić się Państwowej Inspekcji Pracy, a przy okazji zawierać umowy o pracę na warunkach korzystnych nie tylko dla pracownika, ale również dla własnego biznesu, musisz wiedzieć, jak skonstruować prawidłowo taką umowę.

 

Oczywiście w Internecie znajdziesz wiele wzorów, ale niektóre z nich nie są aktualne i nie zawierają wszystkich koniecznych elementów.

 

Definicja umowy: Przez umowę o pracę należy rozumieć zgodne oświadczenie woli stron, na podstawie którego pracownik zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły na rzecz pracodawcy (czyli Ciebie) pracę określonego rodzaju, a pracodawca zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem.

 

Mówiąc prościej: pracownik zobowiązuje się wykonywać na Twoją rzecz określoną pracę, a Ty zobowiązujesz się za tę pracę płacić mu wynagrodzenie.

 

Strony: Stronami umowy o pracę są „Pracodawca” i „Pracownik”. W zależności od tego, w jakiej formie prawnej prowadzisz swoją działalność, określenie „pracodawcy” będzie inne. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to w umowie o pracę wpisujesz swoje dane osobowe z dopiskiem „prowadzący działalność gospodarczą pod firmą” i następnie wskazujesz dane swojego przedsiębiorstwa. Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy prowadzisz spółkę. Musisz pamiętać o przyjętych w spółce zasadach reprezentacji. Ponadto w przypadku spółek określenie „pracodawcy” będzie zawierało jeszcze inne szczegółowe elementy.

 

Forma umowy: Przepisy prawa pracy wprost wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jednakże umowa o pracę zawarta bez zachowania formy pisemnej nie powoduje jej nieważności, a więc zawarcie jej może nastąpić również ustnie, przez samo dopuszczenie przez Ciebie pracownika do pracy.

 

Ważne!Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy musisz potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.Brak takiego potwierdzenia przed dopuszczeniem do pracy stanowi wykroczenie.

 

Elementy umowy o pracę:

 1. komparycja umowy–część wstępna umowy, dokładniej przeze mnie opisana w części poświęconej umowie sprzedaży; pamiętaj jednak, aby zastosować nazewnictwo adekwatne do charakteru umowy o pracę;
 2. określenie rodzaju pracy– jest to najważniejszy element umowy o pracę. Bez określenia rodzaju pracy nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę. Rodzaj pracy może być przez Ciebie określony ogólnie i co do zasady tak właśnie powinieneś formułować tę część umowy. W ramach swoich uprawnień kierowniczych będziesz mógł szczegółowo określić zakres obowiązków Twojego pracownika. Wówczas określony przez Ciebie zakres czynności stanowi konkretyzację określonego w umowie rodzaju pracy i nie wymaga zgody pracownika na jego zmianę.
 3. określenie miejsca wykonywania pracy–miejsce pracy pracownika powinno być określone w taki sposób, aby odzwierciedlało w pełni miejsce, w którym pracownik wykonuje swoją pracę. Może się ono pokrywać z siedzibą Twojego przedsiębiorstwa, ale nie musi. Pamiętaj, że w zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i w określonych przypadkach niezbędne jest bliższe sprecyzowanie miejsca wykonywania pracy.

 

Przykład: Jeśli pracownik ma wykonywać pracę w więcej niż jednym miejscu pracy, na przykład dwa dni w tygodniu w jednym zakładzie produkcyjnym, a w pozostałe dni w drugim, to w umowie o pracę jako miejsce pracy musisz podać obie te lokalizacje. Jeśli jednak pracownik wykonuje pracę poruszając się na określonym obszarze (na przykład przedstawiciel handlowy, serwisant, inspektor), w umowie powinieneś wskazać ten teren, na obszarze którego pracownik rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki.Możesz go określić przykładowo jako obszar danej gminy, województwa itp.

 

 1. określenie wynagrodzenia za pracę–wynagrodzenie powinno być wskazane w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do ustalonych przez Was zasad jego zapłaty. Pamiętaj, że ustalone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w powszechnie obowiązujących przepisach.
 2. określenie wymiaru czasu pracy– należy przez to rozumieć rozmiar etatu. Musisz zatem wskazać, czy zatrudniasz pracownika na pełen,czy na część etatu. Pamiętaj, że w umowie o pracę nie musisz ustalać rozkładu czasu pracy(choć możesz to wskazać), to jest godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez Twojego pracownika oraz jego dni pracy. Ustalenie rozkładu czasu pracy należy bowiem do Twoich uprawnień kierowniczych.
 3. określenie terminu rozpoczęcia pracy– w umowie o pracę konieczne jest ustalenie daty rozpoczęcia pracy, z tym bowiem dniem następuje nawiązanie stosunku pracy. Od momentu faktycznego rozpoczęcia pracy liczy się okres zatrudnienia pracownika, co ma wpływ na nabywanie przez niego praw do niektórych świadczeń pracowniczych.
 4. podpisy stron–kwestię tę wyjaśniłem już wyżej.

 

Pamiętaj, że umowa o pracę może być zawarta na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas zastępstwa albo na czas nieokreślony.

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA)

 

Prowadząc biznes pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja konkurencja nie śpi. Próbują i będą próbowali Cię wyprzedzić, często postępując przy tym w nieuczciwy sposób. Dlatego musisz mieć świadomość tego, jak ważna jest ochrona należących do Ciebie informacji, które mają wartość gospodarczą lub pomysłów, które dopiero taką wartość mogą mieć w przyszłości. Musisz zatem chronić ważne informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, przed ujawnieniem osobom postronnym. Temu służy umowa o zachowaniu poufności.

 

Definicja umowy: Umowa o zachowaniu poufności nie ma swojej prawnej definicji. Przyjmuje się, że umowa ta powinna określać w sposób jednoznaczny i maksymalnie precyzyjny kto, przez jaki czas, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy uzyskanych od drugiej strony informacji, a w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony.

 

Strony: W przypadku umowy o zachowaniu poufności mamy właśnie do czynienia z sytuacją, o której pisałem wyżej w części odnoszącej się do stron umowy sprzedaży. Umowa o zachowaniu poufności nie jest umową kodeksową, dlatego strony tej umowy możesz nazwać dowolnie, według własnego uznania. Najczęściej nazewnictwo stron umowy o zachowaniu poufności będzie związane z celem, dla którego ją zawieracie lub z inną przyszłą umową, którą planujecie podpisać (przykładowo: „Pracodawca” i „Pracownik”, „Inwestor” i „Beneficjent”, „Inwestor” i „Pomysłodawca” – kombinacji jest nieskończenie wiele).

 

Forma umowy: Umowa o zachowaniu poufności nie wymaga żadnej szczególnej formy. Dla celów dowodowych i ewentualnego skutecznego dochodzenia roszczeń zasadne jest zawarcie jej na piśmie. Zdecydowanie bardziej zabezpieczy to interesy Twojego biznesu, a o to przecież Ci chodzi.

 

Elementy umowy o zachowaniu poufności:W tym przypadku jest inaczej niż przy umowie sprzedaży lub umowie o pracę. Przepisy nie dają żadnych wskazówek, jakie elementy powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności. Niemniej jednak każda dobra umowa tego typu musi składać się z następujących elementów:

 1. komparycja umowy– tutaj ponownie odsyłam Cię do fragmentu niniejszego tekstu odnoszącego się do elementów umowy sprzedaży. Opisując strony zawsze zwracaj szczególną uwagę na sposób ich reprezentacji – jest to kluczowe z punktu widzenia ważności całej umowy;
 2. określenie okoliczności zawarcia umowy–opisz dokładnie, dlaczego zawierasz umowę o zachowaniu poufności z drugą stroną. Jest to swoista preambuła Twojej umowy.

 

Przykład: Niniejsza Umowa zostaje zawarta w związku z wolą [dane strony] w zakresie współpracy z [dane drugiej strony]  przy [przedmiot współpracy] i prowadzenia negocjacji co do treści umów, jakie mają być zawarte w przyszłości pomiędzy Stronami i możliwości pozyskania dostępu do informacji poufnych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, Strony postanawiają, co następuje.

 

 1. określenie zakresu informacji poufnych–musisz dokładnie opisać rodzaj i charakter informacji, które mają być zachowane w poufności. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej będą to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, niezależnie od sposobu ich uzyskania (na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków) i czasu ich uzyskania (w toku negocjacji, rokowań zmierzających do zawarcia umowy, w czasie wykonywania innych umów zawartych między stronami oraz po ich wykonaniu lub rozwiązaniu którejkolwiek z nich). Ważne jest również sprecyzowanie procedury oznaczania informacji jako poufnej (adnotacje, pieczęci, szyfry itp.);
 2. określenie celu, dla którego informacje poufne są przekazywane drugiej stronie–co do zasady ten zapis w umowie będzie się bezpośrednio łączył z punktempowyżej i będzie stanowił jego rozwinięcie oraz doprecyzowanie.
 3. określenie sposobów postępowania przez drugą stronę z uzyskanymi informacjami poufnymi–dokładnie opisanie tych sposobów postępowania jest konieczne z punktu widzenia skuteczności umowy. W szczególności możesz sprecyzować:
 • w jakich okolicznościach mogą być wykorzystywane przekazywane informacje poufne;
 • czy druga strona umowy ma możliwość utrwalania, kopiowania lub powielania informacji poufnych;
 • w jaki sposób informacje poufne będą udostępniane pracownikom drugiej strony (jeżeli jest to w ogóle konieczne);
 • środki techniczne, jakie ma zapewnić druga strona umowy w celu zabezpieczenia informacji poufnych przed dostaniem się ich w niepowołane ręce (przykładowo: przechowywanie informacji w szyfrowanej chmurze, na szyfrowanym dysku, częstotliwość zmiany haseł itp.);
 • zasady zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje poufne lub zasady utylizacji tych nośników;
 1. określenie czasu trwania obowiązku poufności–przepisy nie precyzują, jak długo dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Przyjąć jednak należy, że obowiązek zachowania poufności może trwać tak długo, jak informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mają wartość gospodarczą (czyli tak długo, jak ich ujawnienie może zagrozićinteresom Twojego przedsiębiorstwa lub je naruszyć). Jedynie w przypadku pracowników istnieje prawne ograniczenie trwania okresu obowiązku poufności –tj. do trzech lat od ustania stosunku pracy;
 2. określenie zasad odpowiedzialności za naruszenie umowy– przeważnie będą to kary umowne i jest to według mnie najlepsze rozwiązanie, które w możliwie najszerszy sposób zabezpieczy Twoje interesy. Dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych będzie zdecydowanie prostsze niż na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

 

Ważne! Pamiętaj, żeby w umowie znalazło się zastrzeżenie, że w przypadku, gdy kara umowna nie wystarczy na pokrycie doznanej przez Ciebie szkody,będziesz mógł dochodzić dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 1. podpisy stron– kwestię, gdzie na umowie powinniście złożyć podpisy, wyjaśniłem już wyżej.

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Nie ma takiego wzoru umowy, który sprawdzi się w każdej sytuacji.Są jednak podstawowe zasady, według których dobra umowa danego typu powinna być napisana. Zaopatrzenie się w takie projekty pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i nerwów w sytuacji, gdy umowa będzie Ci potrzebna „na teraz”. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu którejś z opisanych przeze mnie umów albo masz problemy z napisaniem innej umowy, to zachęcam Cię do kontaktu. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć – tylko dobrze napisana umowa pozwoli Ci należycie zabezpieczyć swoje interesy.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski