odszkodowania adwokat szczecin

ODSZKODOWANIE – CO TO JEST I JAK JE UZYSKAĆ?

Mówi się, że nieszczęścia chodzą po ludziach. To prawda. W przeważającej większości przypadków sprawcą naszego nieszczęścia jest inna osoba. Warto zatem wiedzieć, kiedy przysługuje nam odszkodowanie od sprawcy szkody.

ODSZKODOWANIA ADWOKAT SZCZECIN – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy powstaje, jeżeli spełnione są trzy przesłanki:

  1. miało miejsce zdarzenie, z którym przepisy prawa łączą obowiązek naprawienia szkody, na przykład: wypadek komunikacyjny (w większości przypadków będzie to wypadek samochodowy), wypadek przy pracy, błąd lekarza (tak zwany „błąd medyczny”),
  2. powstała szkoda, czyli wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli,
  3. istnieje związek między zdarzeniem a szkodą – chodzi o to, czy szkoda powstałaby (pojawiłaby się), gdyby nie doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę czyjejś odpowiedzialności;jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna (czyli szkoda i tak by powstała, nawet gdyby nie doszło do zdarzenia) oznacza to, że między zdarzeniem a szkodą nie ma wymaganego przez prawo związku przyczynowego.

 

Czasami wystąpienie tych przesłanek jest oczywiste i niezaprzeczalne. Bywa jednak również tak, że trudno jednoznacznie stwierdzić łączne wystąpienie tych trzech wskazanych przeze mnie przesłanek (najczęściej będzie to dotyczyło przesłanek numer jeden lub trzy). W takiej sytuacji najlepiej będzie, jeżeli zasadność występowania przez Ciebie na drogę sądową oceni adwokat specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań(chcąc znaleźć specjalistę,  w przeglądarce wystarczy wpisać frazę „odszkodowania adwokat szczecin”, a następnie zapoznać się z ofertami kancelarii adwokackich).

 

Uwaga! Uważaj na tak zwane „kancelarie odszkodowawcze”! Są to podmioty, które funkcjonują bez żadnego nadzoru, a więc mogą być prowadzone przez osoby, które nie mają nawet prawniczego wykształcenia! Ich działania są często nieprawidłowe i nieetyczne, przez co możesz nie tylko nie uzyskać odszkodowania, ale również stracić swoje pieniądze – płacąc nierzetelnej firmie wynagrodzenie.

 

ODSZKODOWANIA ADWOKAT SZCZECIN – RODZAJE SZKODY MAJĄTKOWEJ

 

Mówiąc o szkodzie najczęściej myślimy o doznanym uszczerbku majątkowym. Nie każdy jednak wie, że uszczerbek majątkowy to nie tylko strata polegająca na zmniejszeniu majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym związana jest czyjaś odpowiedzialność,lecz również utracone korzyści, czyli – ujmując najprościej – utrata szansy na uzyskanie pewnych korzyści majątkowych.

 

Przykład: Strata to najczęściej poniesione przez Ciebie koszty leczenia, opieki, naprawy zniszczonego auta lub innych przedmiotów, najmu pojazdu zastępczego. Z utraconymi korzyściami będziemy mieli natomiast do czynienia w sytuacji, gdy na skutek kolizji drogowej nie mogłeś wykonać usługi, za którą otrzymałbyś wynagrodzenie (uszkodzenie samochodu dostawczego powoduje, że przewoźnik nie będzie mógł przez jakiś czas świadczyć swoich usług, a tym samym nie uzyska wynagrodzenia za dotychczas zamówione u niego przewozy oraz za ewentualne przyszłe zlecenia) .

 

Wyliczenie szkody majątkowej w postaci straty nie powinno Ci sprawić dużych problemów. Musisz zsumować wszelkie koszty powstałe w związku ze szkodą, których nie musiałbyś ponieść, gdyby nie doszło do zdarzenia, z którym przepisy prawa łączą obowiązek naprawienia szkody (najczęściej będą to koszty wskazane przeze mnie powyżej). Ustalenie wysokości utraconych korzyści będzie dużo trudniejsze. Rachunek ten wymagać będzie bowiem wyliczenia korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie wyrządzono Ci szkody (należy obliczyć spodziewany, hipotetyczny stan Twojego majątku, który powstałby, gdyby szkoda nie zaistniała).

 

Generalnie celem odpowiedzialności odszkodowawczej jest postawienie poszkodowanego w sytuacji, w której znajdowałby się, gdyby szkoda nie miała miejsca. Dlatego też dokonując wyliczenia należnego Ci odszkodowania pamiętaj, że powinno ono rekompensować całą doznaną przez Ciebie szkodę.

 

ODSZKODOWANIA ADWOKAT SZCZECIN – ZADOŚĆUCZYNIENIE

 

Obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem szkody majątkowej od sprawcy zdarzenia, możesz żądać zapłaty zadośćuczynienia za doznaną przez Ciebie krzywdę. Jest to swoiste odszkodowanie, którego celem jest zrekompensowanie szkody o charakterze niemajątkowym. Oznacza to, że zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez Ciebie cierpienia fizyczne, utratę radości życia oraz ułatwić Tobie przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych (przywrócić Ci równowagę emocjonalną naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne).

 

Przesłanki do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie pieniężne są w zasadzie analogiczne do przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej i dochodzenia naprawienia szkody majątkowej.

 

POZEW O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

 

W pierwszej kolejności warto zawsze zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Musisz się jednak liczyć z tym, że  kwoty dobrowolnie wypłacane przez ubezpieczycieli są przeważnie dużo niższe od tych, które są zasądzane w toku postępowania sądowego (może być też tak, że ubezpieczyciel w ogóle odmówi ci wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia). W mojej ocenie warto zatem zawsze rozważyć wystąpienie na drogę postępowania sądowego z pozwem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

W pozwie musisz dokładnie opisać, czego się domagasz (zasądzenia kwot w jakich wysokościach), wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń (przykładowo dokumenty, świadków) oraz sformułować uzasadnienie. W uzasadnieniu musisz wykazać istnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej i zadośćuczynienia, opisać i udowodnić przebieg leczenia, wskazać skutki zdarzenia na Twoim zdrowiu i psychice, poniesione przez Ciebie koszty leczenia i rehabilitacji.

 

Do pozwu załączyć musisz dokumentację medyczną (lub zażądać, aby sąd zwrócił się o nią do szpitala) oraz dokumenty obrazujące wysokość poniesionej przez Ciebie szkody (rachunki, faktury itp.).

 

Bardzo często w takich sprawach konieczne jest zasięgnięcie przez sąd opinii biegłego, który ustali związek doznanej przez Ciebie szkody ze zdarzeniem oraz określi między innymi procentowy stopień doznanego przez Ciebie uszczerbku na zdrowiu.

 

Wytaczając sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie musisz się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty sądowej od pozwu. Wynosić ona będzie 5% dochodzonego przez Ciebie roszczenia (zatem im większej kwoty żądasz, tym większą opłatę musisz zapłacić wnosząc pozew). W toku postępowania konieczne będzie również uiszczenie zaliczki za opinię biegłego (od kilkuset złotych wzwyż).

Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść kosztów procesu, możesz wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów w całości lub części.

 

Powyżej przekazałem Ci sporo informacji. Zdaję sobie sprawę, że możesz czuć się zagubiony, dlatego przygotowałem dla Ciebie infografikę, która przedstawia proponowaną przeze mnie procedurą postępowania.

 

odszkodowania adwokat szczecin

Potrzebujesz pomocy?

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pisma do ubezpieczyciela albo zastanawiasz się, czy w Twojej sprawie lub sprawie osoby Tobie bliskiej warto złożyć pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie–napisz do mnie lub zadzwoń. Już nie musisz wpisywać w przeglądarkę frazy „odszkodowania adwokat szczecin” (o czym pisałem wyżej) – znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Pamiętaj również, że ubezpieczyciel zawsze korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli zatem potrzebujesz wsparcia,skontaktuj się ze mną –pozwoli Ci to należycie zabezpieczyć swoje interesy i ułatwi Ci i tak trudną sytuację.

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski