prawo karne szczecin

PROWADZENIE SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU – PRAWO KARNE SZCZECIN

Polskie prawo jest sukcesywnie zaostrzane w kwestii jazdy autem po spożyciu alkoholu. Nic dziwnego – jak pokazują statystyki, co roku zdarzeń z osobami prowadzącymi auto pod wpływem alkoholu jest około stu tysięcy. Jeśli prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu – sprawdź, co Ci grozi i poznaj wskazówki, jak się bronić.

 

Przede wszystkim Twoja sytuacja będzie zależała od tego, w jakim stanie prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu – „po spożyciu alkoholu” czy „w stanie nietrzeźwości”.

 

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU CZY STAN NIETRZEŹWOŚCI?

 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie prowadzi do:

– stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

lub tyle właśnie wynosi.

 

W myśl natomiast art. 115 § 16 Kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

– zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

– zawartość alkoholu w 1 dm3wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

W świetle powyższego, stwierdzenie stanu nietrzeźwości następuje poprzez badanie na zawartość alkoholu we krwi lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

WYKROCZENIE– PRAWO KARNE SZCZECIN

 

Prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. W takim przypadku sąd może orzec wobec Ciebie karęaresztu(która trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni) albo grzywny nie niższej niż 50 złotych (maksymalnie 5000 złotych). Z dużym prawdopodobieństwem zostanie wobec Ciebie orzeczona kara grzywny, albowiem w przypadku możliwości wyboru między karą aresztu a inną karą, sąd może orzec wobec Ciebie areszt tylko wtedy, gdy swój czyn popełniłeś umyślnie, a za orzeczeniem kary aresztu przemawia waga Twojego czynu (na przykład w sytuacji, gdy ucierpiały osoby trzecie) lub okoliczności sprawy świadczą o Twojej demoralizacji (na przykład w sytuacji, gdy wcześniej byłeś karany za wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) albo Twój sposób działania zasługuje na szczególne potępienie.

 

Ponadto sąd zastosuje wobec Ciebie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń. Niestety jest to obligatoryjne i przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od stosowania zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdówwymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Pamiętaj, że orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu prawa jazdy, jeżeli dotychczas dokument ten nie został Ci zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie rozpoczyna się, dlatego w Twoim interesie jest możliwie najszybsze zwrócenie prawa jazdy.

 

PRZESTĘPSTWO – PRAWO KARNE SZCZECIN

 

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, o którym mowa w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. W przypadku jego popełnienia grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

Grzywnę sąd wymierza w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki (najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540; wysokość stawki dziennej nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych).

 

Ograniczenie wolności może przybrać dwie formy: obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo potrącenia od 10do 25% Twojego wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

 

W przypadku kary pozbawienia wolności, jej wykonanie może być warunkowo zawieszone. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy została ona wobec Ciebie orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym roku, a Ty w czasie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości nie byłeś skazany na inną karę pozbawienia wolności i zawieszenie wykonania tej kary będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec Ciebie celów kary (a w szczególności pozwoli na zapobieżenie ponownemu popełnieniu przez Ciebie takiego samego lub podobnego przestępstwa).

 

Jeśli prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości, sąd orzeknie wobec Ciebie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Środek ten może być wymierzony w wymiarze od roku do 15 lat.

 

Ponadto w razie skazania Cię za przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego,sąd orzeknie obowiązek zapłaty przez Ciebieświadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych (wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60000 złotych).

 

Wybierając rodzaj kary i jej wysokość oraz długość okresu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i wysokość świadczenia pieniężnego, sąd będzie się kierował stopniem Twojej winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości Twojego czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do Ciebie, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (czyli działa tutaj tak zwana prewencja generalna – odstraszanie innych od „wsiadania za kółko” po kilku drinkach). Bez wątpienia największe znaczenie dla sądu ma wynik badania alkomatem lub badania krwi. Z całą pewnością inaczej sąd spojrzy na Ciebie i Twój czyn, gdy na przykład kierowałeś autem mając we krwi 0,6 promila, a inaczej gdy było to 1,5 promila albo więcej.

 

JAK SIĘ BRONIĆ?

 

Pewnie zastanawiasz się, czy w przypadku wykroczenia lub przestępstwa tego typu w ogóle można się jakoś bronić. Oczywiście, że tak – wszystko zależy jednak od okoliczności danego czynu, a więc nie mogę Ci podać uniwersalnych wskazówek.

 

Przede wszystkim w określonych przypadkach można kwestionować wynik badania na zawartość alkoholu we krwi. Podważać wynik tego badania można z uwagi na błędny pomiar analizatora wydechu (popularnie zwanego alkomatem) lub nieprawidłowe przeprowadzenie przez funkcjonariuszy policji procedury badania na zawartość alkoholu we krwi (niezgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie).

 

W niektórych przypadkach w sprawie przeprowadzona będzie również opinia biegłego (na przykład toksykologa). Opinię tę również można kwestionować, podważając argumenty i wnioski przedstawione przez biegłego.

 

Często jednak najlepszą formą obrony Twoich interesów – choć może zabrzmi to dziwnie –będzie przyznanie się do winy i uzgodnienie z prokuratorem wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego(oraz orzeczenie uzgodnionych z Tobą kar lub innych środków przewidzianych w ustawie) art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości, to pamiętaj, że nie wszystko stracone – do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego (art. 387 k.p.k.)

 

Ważne! Czasami w sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu można uzyskać również warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnegotrzeba bardzo dobrze uzasadnić, a w tym celu prawdopodobnie będziesz musiał skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym.

 

Zapoznaj się również z radami, które zawarłem w tym artykule [link]

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Jak widzisz, w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu możliwe jest podjęcie wielu działań, które polepszą Twoją sytuację procesową i doprowadzą do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia. W tym celu – tak jak napisałem powyżej – konieczne może być skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Jeżeli chciałbyś uzyskać poradę lub potrzebujesz obrońcy w sprawie – zapraszam do kontaktu.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski