ODDALENIE POWÓDZTWA O ROZWÓD

ODDALENIE POWÓDZTWA O ROZWÓD, CZYLI CZY SĄD MOŻE NIE DAĆ MI ROZWODU?

ODDALENIE POWÓDZTWA O ROZWÓD, CZYLI CZY SĄD MOŻE NIE DAĆ MI ROZWODU?

Złożenie pozwu o rozwód – wbrew powszechnej opinii – nie jest równoznaczne z tym, że za jakiś czas Sąd Okręgowy faktycznie wyda wyrok rozwodowy. Sprawa rozwodowa toczy się w trybie procesowym i wymaga od strony dużego zaangażowania oraz udowadniania przesłanek rozwodu.

ODDALENIE POWÓDZTWA O ROZWÓD – NEGATYWNE PRZESŁANKI ROZWODU

W jednym ze swoich poprzednich artykułów pisałem o tym, czym są negatywne przesłanki rozwodu. Jeżeli nie chcesz czytać całego artykułu to pozwól, że przytoczę kilka najważniejszych jego fragmentów i tez.

Negatywne przesłanki rozwodu to okoliczności, w których rozwód nie może zostać orzeczony. Przepisy określają trzy takie sytuacje:

  1. wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków – jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, to sąd oddali powództwo. Zdaniem większości sądów „oceniając, czy dobro małoletnich dzieci małżonków nie sprzeciwia się rozwodowi, należy przede wszystkim rozważyć, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich”. Sprzeczna z dobrem małoletnich dzieci będzie również sytuacja, w której orzeczenie rozwodu doprowadzi do zaspokajania potrzeb materialnych i moralnych w mniejszym stopniu niż obecnie albo pogłębi konflikt rodziców co do wychowywania dzieci;
  2. sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – zasady współżycia społecznego, to powszechnie uznane w kulturze naszego społeczeństwa wartości. Orzeczenie rozwodu może się okazać sprzeczne z tymi zasadami między innymi w sytuacji, gdy małżonek sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu doznałby na skutek rozwiązania małżeństwa rażącej krzywdy (na przykład małżonek jest nieuleczalnie chory i wymaga stałej pomocy) albo, gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, powstałe na tle złego traktowania i złośliwego stosunku współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych. Dla uspokojenia wszystkich zaniepokojonych bardzo szerokim zakresem tej negatywnej przesłanki oraz wysokim stopniem dowolności jej interpretacji – bez obaw, w praktyce z takimi sytuacjami, które moglibyśmy uznać za „sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” spotykam się bardzo rzadko(na palcach jednej ręki jestem w stanie wyliczyć sprawy, w których sąd rozważał możliwość skorzystania z tej opcji albo druga strona podnosiła okoliczności celem jej wykazania);
  3. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego – więcej na temat winy za rozkład pożycia oraz przykładowych zawinionych zachowań małżonków pisałem w poprzednim artykule, do którego lektury serdecznie zachęcam.
ODDALENIE POWÓDZTWA O ROZWÓD – NIEUDOWODNIENIE PRZESŁANEK ROZWODU

Warunkiem uzyskania rozwodu jest udowodnienie, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przygotowując pozew musisz zatem bardzo mocno skupić się na wykazaniu przesłanek rozwodu – opisać je oraz powołać dowody potwierdzające ich zaistnienie. Jeżeli w toku postępowania nie zostanie udowodnione, że między małżonkami w sposób trwały (nieodwracalny) ustały więzi emocjonalne (duchowe), gospodarcze i fizyczne, to sąd nie orzeknie rozwodu.

Do sprawy rozwodowej trzeba się bardzo dobrze przygotować. Z uwagi na charakter tych postępowań oraz ich doniosłość dla Twojego życia oraz życia Twoich dzieci warto skorzystać z usług adwokata – specjalisty w sprawach rozwodowych, który przeanalizuje sprawę oraz wskaże Ci rekomendowane sposoby dalszych działań.

adwokat Adam Popławski