The bride counts the money. Wedding expenses. Bride with a piggy bank

Czym jest małżeńska wspólność majątkowa i czy wszystko, co zostało zakupione po ślubie do niej należy?

Sakramentalne „tak” to nie tylko fraza wypowiedziana przed kapłanem lub urzędnikiem stanu cywilnego w obecności rodziny i przyjaciół, ale również przyrzeczenie, którego wypowiedzenie ma konsekwencje prawne.

Wstępując w związek małżeński jesteśmy przekonani, że chcemy spędzić z drugą połówką całe życie. Pragniemy z nią dzielić każdą chwilę, wszystkie radości i troski dnia codziennego. Czasem zapominamy jednak o tym, że wstępując w związek małżeński zmiany następują nie tylko w naszym życiu osobistym, ale również dochodzi do nich na gruncie prawnym, również w zakresie posiadanego przez małżeństwo majątku. Jeśli narzeczeni przed formalnym zawarciem związku nie podpisali intercyzy (umowy majątkowej małżeńskiej) regulującej odmienny od ustawowego ustrój majątkowy, to w zasadzie to, co zostanie zakupione po ślubie należy do wspólnego majątku obojga małżonków.

Małżeńską wspólność majątkową reguluje artykuł 31. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie za wspólność małżeńską uznaje się między innymi: wynagrodzenie za pracę obojga małżonków i ich dochody z każdej innej działalności, dochody z majątku wspólnego i osobistego obojga małżonków oraz środki finansowe zgromadzone na otwartych rachunkach bankowych lub licznych funduszach (np. emerytalnych) obojga małżonków.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to do końca tak, że wstępując w związek małżeński i nie podpisując wcześniej intercyzy zostajemy w całości pozbawieni majątku osobistego. Jest wiele dóbr, które nadal nim pozostają i nie zostają włączone we wspólność małżeńską. Za majątek osobisty uznaje się między innymi: dobra materialne nabyte przez dziedziczenie czy darowiznę, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowań lub zadośćuczynień za doznane krzywdy (nie dotyczy renty – która wchodzi w skład wspólności majątkowej), przedmioty uzyskane z tytułu nagród za jakieś osiągnięcia, prawa autorskie oraz inne prawa twórcy.

Istnieją również takie dobra materialne, które pomimo tego, że zostały zakupione w czasie trwania małżeństwa, nie są zaliczane do małżeńskiej wspólności majątkowej. Do tej grupy dóbr będą się zaliczać między innymi rzeczy, które są wykorzystywane tylko przez jednego z małżonków, np. przedmioty potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej każdego z małżonków (inne niż pojazdy mechaniczne), materiały naukowe, przedmioty służące do samorealizacji każdego z małżonków (do realizowania swoich pasji) oraz przedmioty służące do odbywania praktyk religijnych, itp.

Adwokat Adam Popławski