Tydzień Mediacji WSB - Adwokat Szczecin Adam Popławski

Wykład Mediacje w sprawach cywilnych

W dniu 08 lutego 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie wygłosiłem wykład pod nazwą „Mediacje w sprawach cywilnych”.

Tydzień Mediacji WSB Szczecin - Adwokat Adam Popławski

Mediacje w sprawach cywilnych – cele:

Podczas swojego wykładu wskazałem, że najważniejszym celem mediacji jest dążenie do lepszej realizacji praw podmiotowych stron. W postępowaniu sądowym spór jest poddany pod rozstrzygnięcie osoby trzeciej – sędziemu, który kierując się pewnymi prawnymi i pozaprawnymi przesłankami wydaje arbitralne rozstrzygnięcie. Z tego względu w postępowaniu sądowym zawsze mamy do czynienia i z wygranym i z przegranym. W mediacji jest całkowicie odwrotnie – strony przepracowując swój spór, pomimo konfliktu, są w stanie osiągnąć satysfakcjonujące je rozstrzygnięcie. Konkludując można powiedzieć, że w mediacji obie strony są zwycięzcami.

Kolejną zaletą postępowania mediacyjnego, którą starałem się szczególnie zaakcentować podczas mojego wykładu, jest jego szybkość. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że postępowanie sądowe w sprawach cywilnych trwa średnio około 480 dni, podczas gdy mediacja często kończy się po kilku spotkaniach mediacyjnych, a często nawet po jednym.

 

Dobrowolność mediacji:

Słuchaczom przybliżyłem również zagadnienia teoretyczne związane z instytucją mediacji, a mianowicie definicję mediacji, filary i zasady mediacji (neutralność i bezstronność mediatora, dobrowolność i poufność mediacji). Szczególne zainteresowanie wzbudziła zasada dobrowolności mediacji. Pierwotnie dobrowolność mediacji opierała się na trzech filarach:

  1. Dobrowolności w zakresie przystąpienia do mediacji – strona może odmówić przystąpienia do mediacji;
  2. Dobrowolności w zakresie uczestnictwa w mediacji – strona może zrezygnować z uczestnictwa w mediacji na każdym jej etapie;
  3. Dobrowolności w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie ugody – strona może zgodzić się na prowadzenie mediacji, aktywnie w niej uczestniczyć, ale ostatecznie nie wyrazić zgody na zawarcie ugody.

Obecnie rozumienie pojęcia dobrowolności mediacji zaczyna ewoluować, w związku z dążeniem ustawodawcy do odciążenia sądownictwa. Szczególnie widać to w niektórych ustawodawstwach zachodnich, które niekiedy nakładają obowiązek przystąpienia stron do mediacji i uczestnictwa w nich w tak zwanej „dobrej wierze”. Wydaje się, że jest to właściwy kierunek, w którym powinien podążać również polski prawodawca – nie tylko spowoduje to odciążenie sądów, ale również przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej obywateli. W mojej ocenie – i takie też jest przeważające stanowisko doktryny prawniczej – wprowadzenie obligu przystąpienia stron do mediacji nie byłoby sprzeczne z zagwarantowanym konstytucyjnie prawem do sądu.

 

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski