Rozdzielność majątkowa – kiedy warto ją wprowadzić?

 

Wstąpienie w związek małżeński to bardzo emocjonujący moment. Planujemy wraz z małżonkiem wspólną przyszłość, chcemy dzielić z nim wszystko, co mamy. Jednak są sytuacje, w których warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie chcemy, aby wszystko, co mamy od momentu zawarcia związku małżeńskiego było wspólne. Praktyka pokazuje, że niekiedy rozdzielność małżeńska stanowi bardzo dobre rozwiązanie.

 

 

Wspólność majątkowa

W momencie zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami, na mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystko, co zostanie nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki, które małżonkowie zgromadzą na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym.

 

Majątek osobisty

Co może, mimo wspólności majątkowej, nadal stanowić majątek osobisty każdego z małżonków?

 

Są to między innymi:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, jeśli spadkodawca lub darczyńca nie postanowił inaczej,
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

 

Co ciekawe w tej grupie znajdziemy także m.in.:  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków czy prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

 

Rozdzielność majątkowa

Pamiętajmy jednak, że małżonkowie mogą w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć. Trzecią możliwością jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

 

Kiedy można zawrzeć taką umowę? Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Może ona zostać zawarta w każdym czasie i w każdym momencie zmieniona lub rozwiązana.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Dzięki temu każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Oznacza to, że od momentu powstania rozdzielności mąż i żona nie mają majątku wspólnego, lecz majątki osobiste.

W skład majątku każdego z małżonków wchodzą wówczas:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
  • przedmioty nabyte w czasie wspólności majątkowej do majątku osobistego małżonka,
  • jedna druga dotychczasowego majątku wspólnego,
  • wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka od chwili zawarcia rozdzielności.

 

Rozdzielność majątkowa – kiedy warto ją rozpatrywać?

Są sytuacje, w których rozdzielność majątkowa dla małżonków może okazać się zbawienna. Mówimy tutaj o sytuacjach takich jak zadłużenia. Rozdzielność uchroni przed długami jednego z małżonków drugiego. W przypadku rozdzielności małżonkowie oddzielnie odpowiadają za długi, które powstały w wyniku działań prawnych, a także za zaległe zobowiązania podatkowe. Również, jeśli dojdzie do zajęcia komorniczego, komornik nie zajmie środków na koncie drugiego małżonka. Wedle prawa może on jedynie jako dłużnika traktować małżonka, który zaciągnął dług.

 

Rozdzielność majątkowa może okazać się w wielu sytuacjach bardzo przydatną instytucją. Warto już przed zawarciem związku małżeńskiego zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie dla małżonków posiadanie dwóch majątków osobistych niż wspólnego. Gdy jednemu powinie się noga, obydwoje mogą stracić wszystko.

 

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy adwokata!

Jeżeli masz inne pytania w zakresie rozdzielności majątkowej lub chcesz skonsultować swoją sytuację, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną i moją kancelarią adwokacką.

 

adwokat Adam Popławski