usługi prawne dla przedsiębiorstw szczecin,

ODZYSKANIE PIENIĘDZY Z NIEZAPŁACONEJ FAKTURY

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problem niezapłaconych przez swoich klientów faktur. Duża ich liczba odpuszcza dochodzenie tych należności z góry zakładając, że będzie to postępowanie nieskuteczne. Nic bardziej mylnego. 

 

KLAUZULE NA FAKTURZE

 

O swoje interesy należy dbać – dla każdego powinno jest to oczywiste. Niemniej jednak wielu przedsiębiorców zapomina (lub nie wie) o tym, że troska o zapłatę faktury przez ich kontrahenta powinna zacząć się już w momencie jej wystawienia. Dochodzenie należności z niezapłaconej faktury może być w przyszłości prostsze w sytuacji, gdy sama faktura będzie odpowiednio przygotowana. Pamiętajzatem, że na każdej fakturze możesz umieścić dodatkowe zapisy, takie jak:

  1. do momentu zapłaty całej ceny, towar pozostaje własnością sprzedawcyklauzula ta uprawniać Cię będzie, w przypadku niezapłacenia pełnej ceny w terminie, do żądania odebrania wydanego klientowi towaru. Jest to uprawnienie, a nie nakaz – możesz zatem również dochodzić zapłaty niezapłaconej w całości ceny;
  2. podpisanie faktury stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru/wykonanej usługi; żadna ze stron nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości i kompletności zakupionego towaru/wykonanej usługiklauzula ta wskazuje, że swoje świadczenie spełniłeś w należyty sposób i że Twój kontrahent nie wnosi żadnych zastrzeżeń;
  3. faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty umieszczenie tej klauzuli na fakturze oznacza, że jest ona traktowana przez strony jak wezwanie do zapłaty. Skuteczność tej klauzuli zależy od tego, czy na fakturze jest określony termin i sposób dokonania zapłaty.

 

Powyżej wskazałem tylko przykładowe klauzule, które możesz umieścić na wystawianych przez siebie fakturach. Pamiętaj, że skuteczność tych klauzul zależeć będzie od tego, czy umowa (jeżeli była zawarta) nie stanowi inaczej oraz czy faktura została podpisana przez Twojego kontrahenta– uzyskanie podpisu może być czasami niezmiernie trudne, jednak wysiłek ten w przypadku sporu sądowego będzie z pewnością wynagrodzony. Jedynie klauzula w punkcie trzecimnie wymaga podpisu –faktura, która jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty, musi być doręczona drugiej stronie (najlepiej przesyłkę zawierającą wezwanie do zapłaty nadać listem poleconym).

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY – USŁUGI PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SZCZECIN

 

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto wysłać do swojego dłużnika – z kilku powodów – wezwanie do zapłaty. Zdarza się, że brak płatności za fakturę rzeczywiście wynika ze zwykłej pomyłki. Twój kontrahent w zalewie innych faktur mógł zapomnieć o zapłacie tej wystawionej przez Ciebie. W takiej sytuacji Twój zapominalski dłużnik po otrzymaniu pozwu pewnie od razu uzna powództwo i ureguluje całą należność. Takie działanie może narazić Cię na konieczność zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu, albowiem zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Przyjmuje się, że pozwany nie daje powodu do wytoczenia powództwa, jeżeli jego stosunek wobec roszczenia powoda (czyli Twojego), oceniony zgodnie z doświadczeniem życiowym, usprawiedliwia wniosek, że powód uzyskałby zaspokojenie swojego roszczenia bez wytoczenia powództwa.

 

Obecnie obligatoryjnym elementem pozwu jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia (art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego).Powszechnie przyjmuje się, że wezwanie do zapłaty stanowi próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli zatempo wysłaniu przez Ciebie wezwania do zapłaty klient nie zapłacił, ani też w jakikolwiek sposób nie odpowiedział na to wezwanie, to możesz kierować sprawę na drogę postępowania sądowego – spełniona jest bowiem przesłanka określona w art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Samo wezwanie do zapłaty nie ma określonej formy. W piśmie tym oznaczyć należy żądaną kwotę wraz z odsetkami (wskaż, jakich odsetek się domagasz: ustawowych za opóźnienie czy ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych) oraz opisać, z czego ona wynika. Koniecznie wyznacz drugiej stronie dodatkowy termin na dobrowolną zapłatę z zaznaczeniem, że po jego upływie skierujesz sprawę do sądu.

 

Bardzo ważny jest sposób doręczenia wezwania do zapłaty dłużnikowi.Możesz to zrobić osobiście (ma to sens jedynie w sytuacji, gdy Twój dłużnik pokwituje Ci odbiór tego wezwania) albo za pośrednictwem poczty (przesyłkę zawierającą wezwanie do zapłaty należy nadać listem poleconym).

 

REKOMPENSATA PIENIĘŻNA ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI FAKTURY

 

Przedsiębiorca, który spóźni się z terminową zapłatą faktury, może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty na Twoją rzecz kwoty stanowiącej równowartość 40 euro. Kwota ta należy Ci się od dłużnika:

  1. niezależnie od tego, czy w rzeczywistości w ogóle poniosłeś jakiekolwiek koszty związane z odzyskiwaniem zaległej należności;
  2. bez wzywania go do zapłaty (uprawnienie do dochodzenia tej kwoty nabywasz w momencie uzyskania prawa do odsetek);
  3. bez względu na wysokość należności głównej może się zdarzyć tak –a w przypadku drobnych roszczeń jest to częsta sytuacja– że rekompensata pieniężna za koszty odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach będzie wyższa od wynikającej z faktury należności głównej; strach przed ewentualnym dochodzeniem przez Ciebie tej kwoty może być zatem dla Twojego kontrahenta dużym motywatorem.Warto od razu informować klientów (przedsiębiorców), że będziesz korzystał w przyszłości z tego uprawnienia.

 

Jeżelikoszty odzyskiwania należności, czyli wydatki, które poniosłeś dochodząc należnej Ci kwoty, przekroczą kwotę stałej rekompensaty, będziesz miał możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniosłeś w związku z próbą odzyskania należności.

 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE – USŁUGI PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SZCZECIN

 

Jeżeli opisane przeze mnie wyżej sposoby nie podziałały, to nie pozostaje Ci nic innego, jak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Jeżeli Twoje roszczenie nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych i wynika z umowy, to sprawa powinna zostać skierowana do postępowania uproszczonego. Cechuje się ono kilkoma odrębnościami od „zwykłego postępowania” – na przykład pozew należy wnieść na urzędowym formularzu. Jeżeli zamierzasz dochodzić roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone przez Ciebie żądanie są udowodnione przynajmniej jednym z poniższych dokumentów:

  1. dokumentem urzędowym;
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;

to sprawa kwalifikuje się do tak zwanego postępowania nakazowego. Jest to bardzo korzystne postępowanie, albowiem od pozwu pobierana jest tylko 1/4 normalnej opłaty (pozostałe 3/4 płaci dłużnik, jeżeli chce się wdawać w spór przed sądem), a nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania tego nakazu możesz wpisać hipotekę przymusową na nieruchomości Twojego dłużnika lub dokonać zajęcia jego rachunków bankowych (przez komornika). Jeżeli sprawa nie nadaje się ani do postępowania uproszczonego, ani do postępowania nakazowego, a Ty dochodzisz roszczenia pieniężnego, to prawdopodobnie sprawa zostanie skierowana do postępowania upominawczego.

 

Przygotowanie pozwu najlepiej powierzyć profesjonaliście (adwokatowi), który dopilnuje, aby wszystkie warunki formalne zostały spełnione, a pozew był merytoryczny i zawierał wyjaśnienie wszystkich koniecznych okoliczności prawnych.

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Nie ma jednego prostego i skutecznego sposobu na dochodzenie niezapłaconych należności z faktur lub innych wierzytelności. Często konieczne jest podjęcie szeregu powiązanych ze sobą czynności (nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty, ustalanie ratalnych spłat zadłużenia, monitorowanie spłaty, prowadzenie postępowania sądowego, monitorowanie przebiegu egzekucji komorniczej), co dla przedsiębiorcy może być uciążliwe i trudne do realizacji samodzielnie. Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu odzyskiwania należności, to zachęcam Cię do kontaktu – korzystając z dotychczasowej praktyki wypracowałem szereg metod i mechanizmów skutecznego dochodzenia wierzytelności, które będę mógł wykorzystać w Twojej sprawie.

 

Usługi prawne dla przedsiębiorstw Szczecin

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski