Co zrobić, gdy dostaniesz nakaz zapłaty?

Listy sądowe trzeba odbierać. Nieodebranie poleconego może skutkować brakiem możliwości złożenia środka odwoławczego. Po wizycie na poczcie warto od razu otworzyć otrzymaną korespondencję i sprawdzić co zawiera, ponieważ w środku może znajdywać się nakaz zapłaty, a termin na reakcje wynosi tylko czternaście dni. Sprawdź jak należy postępować po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty.

 

Stało się, otrzymałeś nakaz zapłaty. Po pierwszym szoku i zdenerwowaniu warto przypomnieć sobie, czego może dotyczyć. Być może dokonałeś jakiegoś zakupu, nie opłaciłeś abonamentu lub nie wywiązałeś się z umowy? W takich przypadkach druga strona może wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Pozew o zapłatę, jeśli to możliwe, w pierwszej kolejności najczęściej składany jest do E-sądu, który znajduje się w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) mogą być dochodzone roszczenia pieniężne, jeśli stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W praktyce do wydania nakazu zapłaty w EPU wystarczy, aby roszczenie o zapłatę nie było oczywiście bezzasadne, a twierdzenia powoda co do faktów nie budziły wątpliwości sądu. Sąd może wydać nakaz zapłaty na podstawie faktur lub umów wraz z załącznikami i wezwaniami do zapłaty, potwierdzeń sald i tym podobnych, oczywistych dokumentów. Postępowanie EPU odbywa się wyłącznie na podstawie dokumentów, nie ma potrzeby stawiania się w sądzie, toteż pozwany dowiaduje się o wszczętym postępowaniu z momentem otrzymania drogą pocztową odpisu pozwu wraz z nakazem zapłaty.

 

Postępowanie upominawcze i nakazowe

Innymi trybami, w których Sąd może wydać nakaz zapłaty są postępowania toczące się w sądach właściwych miejscowo. Wówczas przez Sąd badane są przesłanki, co do konieczności rozpatrzenia sprawy w trybie upominawczym lub nakazowym. Przesłankami do zastosowania postępowania nakazowego jest dołączenie do pozwu dokumentów urzędowych, weksli, czeków, umów, faktur zaakceptowanych rachunków przez dłużnika lub wezwań do zapłaty i oświadczeń pozwanego o uznaniu długu. Od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w ciągu dwóch tygodni można wnieść zarzuty. Jeśli sąd uzna, że dowody dołączone do pozwu nie są wystarczające do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym, wówczas ma możliwość rozpatrzenia sprawy i wydania nakazu w postępowaniu upominawczym.

 

Nakaz zapłaty, ale bezzasadny!

Nakaz zapłaty zobowiązuje pozwanego do zapłaty na rzecz powoda określonej kwoty, którą powód wskazał w pozwie. Termin na zapłatę wierzytelności wynosi dwa tygodnie od dnia odebrania nakazu zapłaty. Jednak w tym samym terminie pozwany może wnieść sprzeciw lub zarzuty od tego postanowienia.

 

Toteż po otrzymaniu nakazu w pierwszej kolejności należy sprawdzić jego zasadność. Może zdarzyć się sytuacja, że dokonałeś już zapłaty za to, czego dotyczy nakaz (a właściwie pozew), lub chociaż częściowej zapłaty na przykład kilku faktur ujętych w nakazie, wówczas możesz wnieść sprzeciw nie zgadzając się z całością lub częścią roszczenia powoda.

 

W momencie, w którym uznasz, że nakaz zapłaty nie jest zasadny warto skontaktować się z kancelarią adwokacką, która pomoże stworzyć profesjonalny i kompletny sprzeciw, a także ustali jakie zarzuty należy podnieść aby skutecznie wnieść środek zaskarżenia do sądu. Bardzo istotne będą wszelkie pisma, potwierdzenia zapłaty, a także ustalenia co do ewentualnych ugód zawartych z przeciwnikiem procesowym, dlatego kierując się do adwokata warto zabrać ze sobą całą dokumentacje, którą uznasz za pomocną (w tym korespondencję e-mail oraz SMS).

 

Pamiętaj, aby skontaktować się z kancelarią jak najszybciej, ponieważ dwa tygodnie to niewiele czasu na skompletowanie wszystkich tez, argumentów i dowodów, które warto przekazać sądowi. To ważne, ponieważ w przypadku postępowań innych niż EPU spóźnione twierdzenia i dowody, które mogły być zgłoszone w sprzeciwie lub zarzutach sąd pominie. Jeśli natomiast zdecydujesz się wnieść sprzeciw samodzielnie, pamiętaj aby wysłać go do sądu, który wydał zaskarżane postanowienie w dwóch egzemplarzach.

 

Sprzeciw i co dalej?

Jeśli uda się skutecznie wnieść sprzeciw, w terminie dwóch tygodni od dnia odebrania nakazu zapłaty, wówczas traci on moc, a w zależności od tego w jakim postępowaniu go wydano, albo sprawa jest całkiem umorzona, albo postępowanie toczy się normalnym, procesowym trybem od początku, gdzie pozwany będzie miał szansę wypowiedzieć się co do twierdzeń powoda i obronić przed wydaniem niekorzystnego wyroku na rozprawie.

 

Nakaz zapłaty u komornika – nie jest za późno!

Nie odebrałeś nakazu zapłaty, a komornik wszczął postępowanie egzekucyjne? Jeszcze nie wszystko stracone! W takiej sytuacji ponownie warto skontaktować się niezwłocznie z adwokatem, aby przeanalizować swoją sytuację i spróbować przywrócić termin do dokonania czynności, jeśli do niewniesienia sprzeciwu doszło bez własnej winy pozwanego. Wówczas sprawa trafia ponownie do rozpoznania przez sąd.

 

Dostałeś nakaz zapłaty? Skontaktuj się z adwokatem!

Otrzymanie nakazu zapłaty nie musi oznaczać końca świata. Warto pamiętać jednak o ważnym terminie dwóch tygodni, w którym trzeba dokonać zapłaty lub wnieść sprzeciw/zarzuty od wydanego w sprawie orzeczenia. Pamiętaj – tak jak to zostało już wskazane powyżej – że sąd może pominąć spóźnione twierdzenia i dowody, dlatego zadbaj o to, aby wszystkie je zgłosić w sprzeciwie lub zarzutach, dzięki temu unikniesz nieprzyjemności i ewentualnych negatywnych konsekwencji.

 

Pomyśl o możliwości przekazania sprawy do prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnych nerwów i emocji związanych z formułowaniem stanowiska procesowego, ale również zyskasz profesjonalną pomoc na etapie sprzeciwu, a także później, w sądzie, gdy zostanie wyznaczona rozprawa.