prawo rodzinne Szczecin

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o kontakcie z dziećmi po rozwodzie – prawo rodzinne Szczecin

Dzień ślubu. Dwoje zakochanych ludzi, marzących o wspólnej przyszłości obiecuje sobie drżącymi głosami „i że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Jednak los bywa przewrotny i nie zawsze udaje się tej małżeńskiej przysięgi dotrzymać. 

Decyzja o rozwodzie z pewnością dla większości jest ostatecznością, sytuacją, w której nic już więcej nie da się zrobić. Ale nawet kiedy rozwód jest jedynym rozwiązaniem, zazwyczaj okazuje się trudnym przeżyciem, zarówno dla ludzi dorosłych, jak i dla ich dzieci.

 

Ta niecodzienna sytuacja niesie za sobą wiele pytań, wątpliwości, obaw. Pojawia się pytanie: jak będą wyglądały moje kontakty z dzieckiem po rozwodzie? Jest kilka aspektów, o których warto wiedzieć, przygotowując się do ustalenia kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Oto 5 najważniejszych:

 

  1. Dla sądu najważniejsze jest dobro dziecka – prawo rodzinne Szczecin

Kodeks rodzinny i opiekuńczy głosi, że „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Jest to punkt wyjściowy, który wskazuje, że według prawa każdy rodzic powinien utrzymywać relację ze swoim dzieckiem. Kodeks ten jako kontakty z dzieckiem przyjmuje odwiedziny dziecka w miejscu jego pobytu, spotkania poza miejscem pobytu, porozumiewanie się bezpośrednie z dzieckiem, utrzymywanie korespondencji, a także komunikację poprzez środki elektroniczne.

 

Sąd w wyjątkowych przypadkach może zdecydować o ograniczeniu kontaktów rodzica z dzieckiem. Może ograniczyć albo zawiesić władzę rodzicielską obojga lub jednego z rodziców, jeśli są oni dysfunkcyjni albo gdy nie są oni w stanie zapewnić dziecku prawidłowej opieki.

 

  1. Jak uregulować kontakty z dziećmi po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem można uregulować na dwa sposoby. Pierwszy z nich bazuje na porozumieniu rodziców, bez udziału sądu. Jeśli rodzice dziecka wyrażają zgodę i chęć polubownego ustalenia regulacji kontaktów z dzieckiem, sąd może zostawić rodzicom pełną władzę rodzicielską i powierzyć samodzielne ustalenie jak będą wyglądały kontakty z małoletnim. Najważniejsze jest jednak, by kierować się wówczas dobrem dziecka. W takiej sytuacji rodzice powinni przedstawić pisemne ustalenia dotyczące podziału opieki oraz zasad utrzymywania kontaktów z dziećmi.

 

Druga możliwość zakłada ustalenie harmonogramu oraz reguł utrzymania kontaktów z dzieckiem przez sąd. Zostaje wówczas jasno określone, który rodzic będzie rodzicem wiodącym (czyli tym, który ma pełną władzę rodzicielską i u którego dziecko mieszka), w jakich dniach drugi rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem oraz czy ten kontakt powinien się odbywać w stałym miejscu przebywania dziecka, czy też można je gdzieś zabrać. Rozstrzygnięcie kwestii kontaktów z dzieckiem przez sąd ma miejsce, kiedy rodzice nie chcą czy nie potrafią porozumieć się bez udziału sądu oraz nie dostarczą pisemnego porozumienia dotyczącego podziału wykonania opieki rodzicielskiej.

 

  1. O zmianę orzeczenia dotyczącego formy kontaktów z dzieckiem możesz ubiegać się ZAWSZE

Wniosek o zmianę orzeczenia dotyczącego kontaktów z dzieckiem możesz złożyć zawsze. Jeśli jeden z rodziców niewłaściwie wypełnia ustaloną wcześniej formę kontaktów z dziećmi, nie ma znaczenia, czy postanowienie zostało wydane przez sąd opiekuńczy, czy też w wyroku rozwodowym. Sąd może zmienić formę kontaktów na wniosek jednego z rodziców. Utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem lub niewywiązywanie się z ustalonych reguł, może skutkować sankcjami pieniężnymi naniesionymi przez sąd na rodzica.

 

Sąd opiekuńczy może także zobligować rodziców do określonego postępowania. Może wydać zarządzenie dotyczące korzystania z terapii rodzinnej, pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej czy innych specjalistów, których rolą jest niesienie pomocy rodzinie. Wówczas sąd określa także sposób, w jaki skontroluje, czy rozwodzący się małżonkowie stosują się do wydanych zaleceń.

 

  1. Spór przy interpretacji orzeczenia? Istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie – prawo rodzinne Szczecin

Może się zdarzyć, że orzeczenie wydane przez sąd będzie niejednoznaczne. W takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sporną kwestią, można wystosować wniosek o wykładnię wyroku. Warto pamiętać, że wykładnia wyroku jest nieodpłatna. Nie ma znaczenia również, kiedy złożymy taki wniosek, nie istnieją bowiem żadne ograniczenia dotyczące czasu, w którym jego złożenie jest możliwe. Wówczas sąd, który pierwotnie wydał postanowienie, rozpatruje kwestie sporne i uściśla jego interpretację. Wykładnia orzeczeń ma zastosowanie zarówno w przypadku orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji, a także sądy odwoławcze.

 

  1. Kiedy sąd może wydać zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem? Prawo rodzinne Szczecin

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd może zakazać ich utrzymywania. W przypadku, gdy stwierdzono chorobę psychiczną rodzica, uzależnienie lub był on karany, sąd może pozbawić go praw do kontaktu z dzieckiem. Z drugiej strony może także wydać decyzję o rozszerzeniu kontaktów z rodzicem, jeśli będzie to służyło jego dobru.

 

Sąd opiekuńczy dla dobra dziecka może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem na kilka sposobów. Może zabronić zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu lub zezwolić rodzicowi na spotkania z dzieckiem tylko w towarzystwie drugiego rodzica albo innej osoby (na przykład kuratora). Kolejnym ze sposobów ograniczania kontaktów jest ustanowienie, że rodzic może się kontaktować z dzieckiem wyłącznie poprzez komunikację na odległość lub odwrotnie – że nie może dążyć do kontaktu na odległość.

 

Każdy rodzic może także złożyć wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu lub zakazie utrzymywania kontaktów z dziećmi dla drugiego z rodziców, jeśli występują ku temu zasadne przesłanki. W takich sytuacjach sprawę rozpatruje sąd rejonowy, w miejscu, gdzie dziecko stale zamieszkuje lub aktualnie przebywa.

 

Dla dziecka rozwód rodziców jest ogromnym przeżyciem. Podczas ustalania kontaktów warto więc oprócz aspektu prawnego wziąć pod uwagę także czynnik psychologiczny i kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Oczywiście czas rozwodu jest trudnym czasem również dla dorosłych, warto jednak mimo wszystko dołożyć wszelkich starań, by współpracować ze sobą jako rodzice, dzięki czemu dziecko w mniejszym stopniu odczuje konsekwencje rozpadu małżeństwa.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie związanym z kontaktami z dzieckiem, to skontaktuj się ze mną. Udzielę Ci odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, a w razie potrzeby – pomogę w toku postępowania sądowego.

Prawo rodzinne Szczecin

ADWOKAT SZCZECIN

Adam Popławski